Search for:
แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
คะแนนเต็ม

25 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 สอบแล้ว
4.2 สอบแล้ว
4.3 สอบแล้ว
4.4 สอบแล้ว
4.5 สอบแล้ว
4.6 สอบแล้ว
4.7 สอบแล้ว

หมายเหตุ

การทดสอบมี 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นปรนัยเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นอัตนัย

การทดสอบสอบได้เพียงครั้งเดียว คะแนนที่ได้จะถูกนำไปคำนวณตามข้อตกลงที่แจ้งไว้ในภาคเรียนที่ 1

นักเรียนที่ขึ้นรอสอบให้รีบมาติดต่อขอสอบกับครูแชมป์หรือครูแตงโมครับ จากนั้นให้รอตรวจและรออัพเดท

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

แบบฝึกหัดบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
แบบฝึกหัดบทที่ 1
คะแนนเต็ม

หน้าละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.2 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.3 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.4 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.5 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.6 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.7 หน้า 4/5-14/15-20/21-26

หมายเหตุ

การสั่งงานจะทำไปพร้อมกับกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจะเหลือให้นักเรียนทำบางส่วน กำหนดส่งจะเป็น T+2 (เช่น เรียนวันจันทร์ให้ส่งวันพุธ) เพื่อจะต้องเว้นระยะให้ครูตรวจก่อนเรียนในครั้งต่อไปทั้ง 299 เล่ม

สำหรับนักเรียนที่ส่งก่อนกำหนด เช่น กำหนดส่งวันพุธแต่นักเรียนส่งวันอังคาร นักเรียนจะได้คะแนนเพิ่มอีกหน้าละ +1 คะแนน

คะแนนจะรวมลงแฟ้มในวันที่สอบท้ายบท หากส่งหลังจากสอบท้ายบทคะแนนจะลดลงเพื่อความยุติธรรมตามที่ตกลงไว้เพื่อฝึกความรับผิดชอบ

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

คำถามบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
คำถาม 2 ข้อ บทที่ 1 เขียนในสมุด
คะแนนเต็ม

10 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 24 พ.ย.)
4.2 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 25 พ.ย.)
4.3 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 28 พ.ย.)
4.4 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 24 พ.ย.)
4.5 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 23 พ.ย.)
4.6 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 22 พ.ย.)
4.7 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 28 พ.ย.)

หมายเหตุ

คำถาม 2 ข้อในสมุด ข้อละ 5 คะแนน โดยมีหัวข้อโดยสังเขปคือ

1. วัตถุกับวัสดุ

2. สมบัติของวัสดุ (5 หัวข้อย่อย)

หากนักเรียนทำหายหรือไม่ได้จด ให้จดข้อมูลโจทย์จากเพื่อนเพื่อฝึกความรับผิดชอบ

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

บันทึกย่อบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
บันทึกย่อ
คะแนนเต็ม

วันละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 3พย/10พย/17พย
4.2 25พย/4พย/11พย/18พย
4.3 31ตค/7พย/14พย/21พย
4.4 3พย/10พย/17พย
4.5 26พย/2พย/9พย/16พย
4.6 25พย/1พย/8พย/15พย
4.7 31ตค/7พย/14พย/21พย

หมายเหตุ

คะแนนจะถูกรวมและสรุปในวันที่สอบท้ายบท หากต้องการแก้ไขในกรณี “ข” ให้ดำเนินการก่อนวันสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม/คำถามที่มักพบบ่อย

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

รายการชิ้นงานภาคเรียนที่ 2 / 2565

รายการชิ้นงาน

 

 

 

 

การลงคะแนนในแฟ้มบันทึกและรายงาน

ในการเรียนแต่ละวัน นักเรียนที่ทำตอบคำถาม 3 ข้อและเขียนบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนวันนั้น จะได้คะแนน 2 คะแนนดังภาพ

ในการเรียนแต่ละครั้งนักเรียนจะได้รับการสะสมคะแนน หากทำไม่ครบจะได้ 1 คะแนน และถ้าไม่ทำหรือไม่ยอมส่งจนกระทั้งหมดเวลาเรียนจะได้ ม.

กรณีการบ้าน 2 ข้อ ถ้าตรวจแล้วแต่ยังไม่ได้ปั๊มแดง ให้นักเรียนติดตามมาขอบันทึกลงในแฟ้มเพื่ออัพเดทคะแนน ดังภาพด้านล่าง

กรณีที่ปั๊มแดงแล้ว แสดงว่าคะแนนของนักเรียนได้รับการบันทึกแล้ว

นักเรียนบางคนที่ไม่ได้นำสมุดมา ครูจะตรวจบันทึกย่อและให้คะแนน แต่จะทำเครื่องหมายเป็นเลข 2 หรือ 1 ตัวเล็ก เพื่อให้ผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยว่าทำไมเด็กถึงได้คะแนนน้อยได้ทราบ

สำหรับเล่มแบบฝึกและข้อสอบของนักเรียนครูจะขอนำเก็บไว้เป็นหลักฐาน

การมาขอดูข้อมูล ขอความกรุณาให้นำสมุดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาด้วย รวมไปถึงมาในช่วงเวลาที่ครูไม่ได้สอน (สามารถตรวจสอบตารางจัดการเรียนรู้ของครูได้ที่เพจ ศิษย์ครูแชมป์)

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

รายการโดยย่อของงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายการโดยย่อของคำถามพิเศษของแต่ละบท

การบ้านวิทย์ในสมุด
บทที่1
1.ชื่อครูแชมป์
2. 13 ทักษะ
3.พืชและสัตว์
4.สมการ

บทที่ 2

  1. ตัวอย่างดอกไม้
  2. ทดสอบแป้ง

บทที่ 3

  1. มวลและน้ำหนัก
  2. ค่าแรงโน้มถ่วง

บทที่ 4

  1. แสงเดินทาง
  2. ตัวอย่างตัวกลางแสง

หัวข้อดังกล่าวเป็นหัวข้อโดยย่อ หัวข้อเต็มนักเรียนได้จดลงในสมุดวิทยาศาสตร์แล้ว การสั่งงานจะสั่งล่วงหน้าของการเรียนในเนื้อหาของบทถัดไป

สำหรับนักเรียนที่ทำหายหรือไม่ได้จด สามารถยืมของเพื่อนเพื่อจดและส่งตามกำหนด

รายการแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

บทที่ 1 หน้าที่ 4 – 55
บทที่2 หน้า 56 – 83
บทที่ 3 หน้า 90 -105
บทที่ 4 หน้า 110 – 116

การลงคะแนนในแฟ้มบันทึกและรายงาน

ในการเรียนแต่ละวัน นักเรียนที่ทำตอบคำถาม 3 ข้อและเขียนบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนวันนั้น จะได้คะแนน 2 คะแนนดังภาพ

ในการเรียนแต่ละครั้งนักเรียนจะได้รับการสะสมคะแนน หากทำไม่ครบจะได้ 1 คะแนน และถ้าไม่ทำหรือไม่ยอมส่งจนกระทั้งหมดเวลาเรียนจะได้ ม.

กรณีการบ้าน 2 ข้อ ถ้าตรวจแล้วแต่ยังไม่ได้ปั๊มแดง ให้นักเรียนติดตามมาขอบันทึกลงในแฟ้มเพื่ออัพเดทคะแนน ดังภาพด้านล่าง

กรณีที่ปั๊มแดงแล้ว แสดงว่าคะแนนของนักเรียนได้รับการบันทึกแล้ว
นักเรียนบางคนที่ไม่ได้นำสมุดมา ครูจะตรวจบันทึกย่อและให้คะแนน แต่จะทำเครื่องหมายเป็นเลข 2 หรือ 1 ตัวเล็ก เพื่อให้ผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยว่าทำไมเด็กถึงได้คะแนนน้อยได้ทราบ

สำหรับเล่มแบบฝึกและข้อสอบของนักเรียนครูจะขอนำเก็บไว้เป็นหลักฐาน

การมาขอดูข้อมูล ขอความกรุณาให้นำสมุดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาด้วย รวมไปถึงมาในช่วงเวลาที่ครูไม่ได้สอน (สามารถตรวจสอบตารางจัดการเรียนรู้ของครูได้ที่เพจ ศิษย์ครูแชมป์)

เรียนล่วงหน้า ป.5 เทอม 1

ตารางเวลาเรียน

เรียนวันที่ 1 – 10 เมษายน 2565 (10 วัน)

  • – 09.00 – 10.30 น. วิชาคณิตศาสตร์
  • – 10.30 – 12.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์
  • – 13.00 – 14.30 น. วิชาภาษาไทย

*หมายเหตุ* อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาเรียนในบางวัน โดยมีตารางเรียนดังนี้

ตารางเรียน สอบถามเพิ่มเติม 0839197964

ช่องทางการเข้าเรียน

เข้าเรียนผ่าน google meet

ทบทวนเนื้อหา

วันที่ 1 เมษายน 2565

วันที่ 2 เมษายน 2565

วันที่ 3 เมษายน 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565

วันที่ 5 เมษายน 2565

วันที่ 6 เมษายน 2565

วันที่ 7 เมษายน 2565

วันที่ 8 เมษายน 2565

วันที่ 9 เมษายน 2565

วันที่ 10 เมษายน 2565

สนใจเรียนรู้แบบออนไลน์(บันทึก vdo การสอน) สามารถติดต่อครูอรได้ครับ 083 – 919 – 7964

เรียนล่วงหน้าเนื้อหา ป.5 เทอม 1