แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
คะแนนเต็ม

25 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 สอบแล้ว
4.2 สอบแล้ว
4.3 สอบแล้ว
4.4 สอบแล้ว
4.5 สอบแล้ว
4.6 สอบแล้ว
4.7 สอบแล้ว

หมายเหตุ

การทดสอบมี 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นปรนัยเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นอัตนัย

การทดสอบสอบได้เพียงครั้งเดียว คะแนนที่ได้จะถูกนำไปคำนวณตามข้อตกลงที่แจ้งไว้ในภาคเรียนที่ 1

นักเรียนที่ขึ้นรอสอบให้รีบมาติดต่อขอสอบกับครูแชมป์หรือครูแตงโมครับ จากนั้นให้รอตรวจและรออัพเดท

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู