Search for:
แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
คะแนนเต็ม

25 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 สอบแล้ว
4.2 สอบแล้ว
4.3 สอบแล้ว
4.4 สอบแล้ว
4.5 สอบแล้ว
4.6 สอบแล้ว
4.7 สอบแล้ว

หมายเหตุ

การทดสอบมี 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นปรนัยเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นอัตนัย

การทดสอบสอบได้เพียงครั้งเดียว คะแนนที่ได้จะถูกนำไปคำนวณตามข้อตกลงที่แจ้งไว้ในภาคเรียนที่ 1

นักเรียนที่ขึ้นรอสอบให้รีบมาติดต่อขอสอบกับครูแชมป์หรือครูแตงโมครับ จากนั้นให้รอตรวจและรออัพเดท

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

แบบฝึกหัดบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
แบบฝึกหัดบทที่ 1
คะแนนเต็ม

หน้าละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.2 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.3 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.4 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.5 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.6 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.7 หน้า 4/5-14/15-20/21-26

หมายเหตุ

การสั่งงานจะทำไปพร้อมกับกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจะเหลือให้นักเรียนทำบางส่วน กำหนดส่งจะเป็น T+2 (เช่น เรียนวันจันทร์ให้ส่งวันพุธ) เพื่อจะต้องเว้นระยะให้ครูตรวจก่อนเรียนในครั้งต่อไปทั้ง 299 เล่ม

สำหรับนักเรียนที่ส่งก่อนกำหนด เช่น กำหนดส่งวันพุธแต่นักเรียนส่งวันอังคาร นักเรียนจะได้คะแนนเพิ่มอีกหน้าละ +1 คะแนน

คะแนนจะรวมลงแฟ้มในวันที่สอบท้ายบท หากส่งหลังจากสอบท้ายบทคะแนนจะลดลงเพื่อความยุติธรรมตามที่ตกลงไว้เพื่อฝึกความรับผิดชอบ

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

คำถามบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
คำถาม 2 ข้อ บทที่ 1 เขียนในสมุด
คะแนนเต็ม

10 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 24 พ.ย.)
4.2 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 25 พ.ย.)
4.3 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 28 พ.ย.)
4.4 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 24 พ.ย.)
4.5 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 23 พ.ย.)
4.6 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 22 พ.ย.)
4.7 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 28 พ.ย.)

หมายเหตุ

คำถาม 2 ข้อในสมุด ข้อละ 5 คะแนน โดยมีหัวข้อโดยสังเขปคือ

1. วัตถุกับวัสดุ

2. สมบัติของวัสดุ (5 หัวข้อย่อย)

หากนักเรียนทำหายหรือไม่ได้จด ให้จดข้อมูลโจทย์จากเพื่อนเพื่อฝึกความรับผิดชอบ

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู