รายการโดยย่อของงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายการโดยย่อของคำถามพิเศษของแต่ละบท

การบ้านวิทย์ในสมุด
บทที่1
1.ชื่อครูแชมป์
2. 13 ทักษะ
3.พืชและสัตว์
4.สมการ

บทที่ 2

  1. ตัวอย่างดอกไม้
  2. ทดสอบแป้ง

บทที่ 3

  1. มวลและน้ำหนัก
  2. ค่าแรงโน้มถ่วง

บทที่ 4

  1. แสงเดินทาง
  2. ตัวอย่างตัวกลางแสง

หัวข้อดังกล่าวเป็นหัวข้อโดยย่อ หัวข้อเต็มนักเรียนได้จดลงในสมุดวิทยาศาสตร์แล้ว การสั่งงานจะสั่งล่วงหน้าของการเรียนในเนื้อหาของบทถัดไป

สำหรับนักเรียนที่ทำหายหรือไม่ได้จด สามารถยืมของเพื่อนเพื่อจดและส่งตามกำหนด

รายการแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

บทที่ 1 หน้าที่ 4 – 55
บทที่2 หน้า 56 – 83
บทที่ 3 หน้า 90 -105
บทที่ 4 หน้า 110 – 116

การลงคะแนนในแฟ้มบันทึกและรายงาน

ในการเรียนแต่ละวัน นักเรียนที่ทำตอบคำถาม 3 ข้อและเขียนบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนวันนั้น จะได้คะแนน 2 คะแนนดังภาพ

ในการเรียนแต่ละครั้งนักเรียนจะได้รับการสะสมคะแนน หากทำไม่ครบจะได้ 1 คะแนน และถ้าไม่ทำหรือไม่ยอมส่งจนกระทั้งหมดเวลาเรียนจะได้ ม.

กรณีการบ้าน 2 ข้อ ถ้าตรวจแล้วแต่ยังไม่ได้ปั๊มแดง ให้นักเรียนติดตามมาขอบันทึกลงในแฟ้มเพื่ออัพเดทคะแนน ดังภาพด้านล่าง

กรณีที่ปั๊มแดงแล้ว แสดงว่าคะแนนของนักเรียนได้รับการบันทึกแล้ว
นักเรียนบางคนที่ไม่ได้นำสมุดมา ครูจะตรวจบันทึกย่อและให้คะแนน แต่จะทำเครื่องหมายเป็นเลข 2 หรือ 1 ตัวเล็ก เพื่อให้ผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยว่าทำไมเด็กถึงได้คะแนนน้อยได้ทราบ

สำหรับเล่มแบบฝึกและข้อสอบของนักเรียนครูจะขอนำเก็บไว้เป็นหลักฐาน

การมาขอดูข้อมูล ขอความกรุณาให้นำสมุดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาด้วย รวมไปถึงมาในช่วงเวลาที่ครูไม่ได้สอน (สามารถตรวจสอบตารางจัดการเรียนรู้ของครูได้ที่เพจ ศิษย์ครูแชมป์)