Search for:

รายการแสดงคะแนน เป็นเพียงข้อมูลขั้นต้นสำหรับตรวจสอบชิ้นงานหรือการเข้าทดสอบของนักเรียน การอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบของการตรวจซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของนักเรียนที่จัดส่งมา การยึดคะแนนจะยึดตามคะแนนที่ครูจัดเก็บจริงเป็นสำคัญ

รายการชิ้นงาน ภาคเรียนที่ 1 / 2567

 

บันทึกย่อ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการบันทึกย่อและการตอบคำถาม 3 ข้อ โดยมีระดับคะแนนดังนี้

  • 2 คะแนน คือ ตอบคำถามครบถ้วน 3 ข้อ มีความถูกต้อง ตรงประเด็น เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
  • 1 คะแนน คือ ตอบคำถามไม่ครบถ้วน 3 ข้อ หรือตอบ 3 ข้อแต่ยังขาดความถูกต้องข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ตรงประเด็นข้อใดข้อหนึ่ง หรือคำถามที่ตอบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนข้อใดข้อหนึ่ง

    ถ้ายังไม่ได้ตรวจแต่ได้รับข้อมูลเข้าระบบแล้วจะปรากฎ (Null) ขึ้น

คะแนน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหรือส่งงานผ่านระบบที่ครูกำหนด

สำหรับผู้ปกครองที่มีความประสงค์ไม่ให้แจ้งคะแนนผ่านเว็บ สามารถแจ้งครูผู้สอนได้ที่เพจ ศิษย์ครูแชมป์ แต่ขอสงวนสิทธิ์สอบถามเป็นรายบุคคลแบบส่วนตัว ทั้งผ่านครูผู้สอนและครูประจำชั้น เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

คลิกดูรายการชิ้นงาน

รายชื่อนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมวิทย์
 
คะแนนงานชิ้นที่ 1 scijb007
คะแนนงานชิ้นที่ 2 scijb008
คะแนนงานชิ้นที่ 3 scijb009
คะแนนงานชิ้นที่ 4 scijb010
คะแนนงานชิ้นที่ 5 scijb011
คะแนนงานชิ้นที่ 6 scijb012
คะแนนงานชิ้นที่ 7 scijb013
คะแนนงานชิ้นที่ 8 scijb014
 
คะแนนงานชิ้นที่ 1 scijb007
คะแนนงานชิ้นที่ 2 scijb008
คะแนนงานชิ้นที่ 3 scijb009
คะแนนงานชิ้นที่ 4 scijb010
คะแนนงานชิ้นที่ 5 scijb011
คะแนนงานชิ้นที่ 6 scijb012
คะแนนงานชิ้นที่ 7 scijb013
คะแนนงานชิ้นที่ 8 scijb014
 
คะแนนงานชิ้นที่ 1 scijb007
คะแนนงานชิ้นที่ 2 scijb008
คะแนนงานชิ้นที่ 3 scijb009
คะแนนงานชิ้นที่ 4 scijb010
คะแนนงานชิ้นที่ 5 scijb011
คะแนนงานชิ้นที่ 6 scijb012
คะแนนงานชิ้นที่ 7 scijb013
คะแนนงานชิ้นที่ 8 scijb014
 
คะแนนงานชิ้นที่ 1 scijb007
คะแนนงานชิ้นที่ 2 scijb008
คะแนนงานชิ้นที่ 3 scijb009
คะแนนงานชิ้นที่ 4 scijb010
คะแนนงานชิ้นที่ 5 scijb011
คะแนนงานชิ้นที่ 6 scijb012
คะแนนงานชิ้นที่ 7 scijb013
คะแนนงานชิ้นที่ 8 scijb014
 
คะแนนงานชิ้นที่ 1 scijb007
คะแนนงานชิ้นที่ 2 scijb008
คะแนนงานชิ้นที่ 3 scijb009
คะแนนงานชิ้นที่ 4 scijb010
คะแนนงานชิ้นที่ 5 scijb011
คะแนนงานชิ้นที่ 6 scijb012
คะแนนงานชิ้นที่ 7 scijb013
คะแนนงานชิ้นที่ 8 scijb014
 
คะแนนงานชิ้นที่ 1 scijb007
คะแนนงานชิ้นที่ 2 scijb008
คะแนนงานชิ้นที่ 3 scijb009
คะแนนงานชิ้นที่ 4 scijb010
คะแนนงานชิ้นที่ 5 scijb011
คะแนนงานชิ้นที่ 6 scijb012
คะแนนงานชิ้นที่ 7 scijb013
คะแนนงานชิ้นที่ 8 scijb014
 
คะแนนงานชิ้นที่ 1 scijb007
คะแนนงานชิ้นที่ 2 scijb008
คะแนนงานชิ้นที่ 3 scijb009
คะแนนงานชิ้นที่ 4 scijb010
คะแนนงานชิ้นที่ 5 scijb011
คะแนนงานชิ้นที่ 6 scijb012
คะแนนงานชิ้นที่ 7 scijb013
คะแนนงานชิ้นที่ 8 scijb014