Search for:
รายการชิ้นงานบทที่ 3

รายการชิ้นงานบทที่ 3 เรียงตามลำดับในหน้านี้ดังนี้

บันทึกย่อบทที่ 3 t2l3

คำถามบทที่ 3 t2q3

แบบฝึกหัดบทที่ 3 t2w3

แบบทดสอบท้ายบทที่ 3 t2e3

หมวดหมู่งาน
บันทึกย่อ
คะแนนเต็ม

วันละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 8 คะแนน
4.2 4 คะแนน
4.3 4 คะแนน
4.4 8 คะแนน
4.5 8 คะแนน
4.6 8 คะแนน
4.7 4 คะแนน

หมายเหตุ

คะแนนจะถูกรวมและสรุปในวันที่สอบท้ายบท หากต้องการแก้ไขในกรณี “ข” ให้ดำเนินการก่อนวันสอบ

 

 

หมวดหมู่งาน
คำถาม 2 ข้อ บทที่ 2 เขียนในสมุด
คะแนนเต็ม

10 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.2 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.3 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.4 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.5 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.6 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.7 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3

หมายเหตุ

คำถาม 2 ข้อในสมุด ข้อละ 5 คะแนน โดยมีหัวข้อโดยสังเขปคือ

1. ดวงจันทร์ขึ้นและตกช้าลงวันละกี่นาที

2. ทำไมเราจึงเห็นดวงจันทร์ด้านเดียว

หากนักเรียนทำหายหรือไม่ได้จด ให้จดข้อมูลโจทย์จากเพื่อนเพื่อฝึกความรับผิดชอบ

**มีคะแนนพิเศษแต่งนิทานเกี่ยวกับดวงจันทร์ 8 – 10 บรรทัด เขียนด้วยมือลงในกระดาษ หมดเขตส่ง 20 ม.ค. 66 เวลา 15.30 น.

หมวดหมู่งาน
แบบฝึกหัดบทที่ 3
คะแนนเต็ม

หน้าละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 หน้า 76 – 86
4.2 หน้า 76 – 86
4.3 หน้า 76 – 86
4.4 หน้า 76 – 86
4.5 หน้า 76 – 86
4.6 หน้า 76 – 86
4.7 หน้า 76 – 86

หมายเหตุ

การสั่งงานจะทำไปพร้อมกับกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจะเหลือให้นักเรียนทำบางส่วน กำหนดส่งจะเป็น T+2 (เช่น เรียนวันจันทร์ให้ส่งวันพุธ) เพื่อจะต้องเว้นระยะให้ครูตรวจก่อนเรียนในครั้งต่อไปทั้ง 299 เล่ม

สำหรับนักเรียนที่ส่งก่อนกำหนด เช่น กำหนดส่งวันพุธแต่นักเรียนส่งวันอังคาร นักเรียนจะได้คะแนนเพิ่มอีกหน้าละ +1 คะแนน

คะแนนจะรวมลงแฟ้มในวันที่สอบท้ายบท หากส่งหลังจากสอบท้ายบทคะแนนจะลดลงเพื่อความยุติธรรมตามที่ตกลงไว้เพื่อฝึกความรับผิดชอบ

ในบทนี้มีวันหยุดไม่ตรงกันระหว่างห้อง
ดังนั้นให้ตรวจสอบว่าหน้าดังกล่าวทำครบหรือไม่

หมวดหมู่งาน
แบบทดสอบท้ายบทที่ 3
คะแนนเต็ม

20 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 นำไปสอบรวมกับบทที่ 4
4.2 นำไปสอบรวมกับบทที่ 4
4.3 นำไปสอบรวมกับบทที่ 4
4.4 นำไปสอบรวมกับบทที่ 4
4.5 นำไปสอบรวมกับบทที่ 4
4.6 นำไปสอบรวมกับบทที่ 4
4.7 นำไปสอบรวมกับบทที่ 4

หมายเหตุ

การทดสอบมี 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นปรนัยเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นอัตนัย

การทดสอบสอบได้เพียงครั้งเดียว คะแนนที่ได้จะถูกนำไปคำนวณตามข้อตกลงที่แจ้งไว้ในภาคเรียนที่ 1

นักเรียนที่ขึ้นรอสอบให้รีบมาติดต่อขอสอบกับครูแชมป์หรือครูแตงโมครับ จากนั้นให้รอตรวจและรออัพเดท

ข้อมูลเพิ่มเติม/คำถามที่มักพบบ่อย

บันทึกของครู แฟ้มสะสมผลงานครู

รายการชิ้นงานบทที่ 2

รายการชิ้นงานบทที่ 2 เรียงตามลำดับในหน้านี้ดังนี้

บันทึกย่อบทที่ 2 t2l2

คำถามบทที่ 2 t2q2

แบบฝึกหัดบทที่ 2 t2w2

แบบทดสอบท้ายบทที่ 2 t2e2

หมวดหมู่งาน
บันทึกย่อ
คะแนนเต็ม

วันละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 6 คะแนน
4.2 8 คะแนน
4.3 6 คะแนน
4.4 8 คะแนน
4.5 8 คะแนน
4.6 8 คะแนน
4.7 8 คะแนน

หมายเหตุ

คะแนนจะถูกรวมและสรุปในวันที่สอบท้ายบท หากต้องการแก้ไขในกรณี “ข” ให้ดำเนินการก่อนวันสอบ

 

 

หมวดหมู่งาน
คำถาม 2 ข้อ บทที่ 2 เขียนในสมุด
คะแนนเต็ม

10 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.2 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.3 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.4 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.5 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.6 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.7 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2

หมายเหตุ

คำถาม 2 ข้อในสมุด ข้อละ 5 คะแนน โดยมีหัวข้อโดยสังเขปคือ

1. สมบัติของสาร 2. สูตรทางเคมีของตด

หากนักเรียนทำหายหรือไม่ได้จด ให้จดข้อมูลโจทย์จากเพื่อนเพื่อฝึกความรับผิดชอบ

หมวดหมู่งาน
แบบฝึกหัดบทที่ 2
คะแนนเต็ม

หน้าละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 หน้า 34 – 49 , 51 – 68
4.2 หน้า 34 – 49 , 51 – 57
4.3 หน้า 34 – 49 , 51 – 68
4.4 หน้า 34 – 49 , 51 – 68
4.5 หน้า 34 – 49 , 51 – 68
4.6 หน้า 34 – 49 , 51 – 68
4.7 หน้า 34 – 49 , 51 – 68

หมายเหตุ

การสั่งงานจะทำไปพร้อมกับกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจะเหลือให้นักเรียนทำบางส่วน กำหนดส่งจะเป็น T+2 (เช่น เรียนวันจันทร์ให้ส่งวันพุธ) เพื่อจะต้องเว้นระยะให้ครูตรวจก่อนเรียนในครั้งต่อไปทั้ง 299 เล่ม

สำหรับนักเรียนที่ส่งก่อนกำหนด เช่น กำหนดส่งวันพุธแต่นักเรียนส่งวันอังคาร นักเรียนจะได้คะแนนเพิ่มอีกหน้าละ +1 คะแนน

คะแนนจะรวมลงแฟ้มในวันที่สอบท้ายบท หากส่งหลังจากสอบท้ายบทคะแนนจะลดลงเพื่อความยุติธรรมตามที่ตกลงไว้เพื่อฝึกความรับผิดชอบ

ในบทนี้มีวันหยุดไม่ตรงกันระหว่างห้อง ดังนั้นให้ตรวจสอบว่าหน้าดังกล่าวทำครบหรือไม่

หมวดหมู่งาน
แบบทดสอบท้ายบทที่ 2
คะแนนเต็ม

20 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 รอตรวจ
4.2 รอตรวจ
4.3  รอตรวจ
4.4  รอตรวจ
4.5  รอตรวจ
4.6  รอตรวจ
4.7  รอตรวจ

หมายเหตุ

การทดสอบมี 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นปรนัยเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นอัตนัย

การทดสอบสอบได้เพียงครั้งเดียว คะแนนที่ได้จะถูกนำไปคำนวณตามข้อตกลงที่แจ้งไว้ในภาคเรียนที่ 1

นักเรียนที่ขึ้นรอสอบให้รีบมาติดต่อขอสอบกับครูแชมป์หรือครูแตงโมครับ จากนั้นให้รอตรวจและรออัพเดท

ข้อมูลเพิ่มเติม/คำถามที่มักพบบ่อย

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู