คำถามบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
คำถาม 2 ข้อ บทที่ 1 เขียนในสมุด
คะแนนเต็ม

10 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 24 พ.ย.)
4.2 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 25 พ.ย.)
4.3 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 28 พ.ย.)
4.4 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 24 พ.ย.)
4.5 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 23 พ.ย.)
4.6 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 22 พ.ย.)
4.7 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 28 พ.ย.)

หมายเหตุ

คำถาม 2 ข้อในสมุด ข้อละ 5 คะแนน โดยมีหัวข้อโดยสังเขปคือ

1. วัตถุกับวัสดุ

2. สมบัติของวัสดุ (5 หัวข้อย่อย)

หากนักเรียนทำหายหรือไม่ได้จด ให้จดข้อมูลโจทย์จากเพื่อนเพื่อฝึกความรับผิดชอบ

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู