แบบฝึกหัดบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
แบบฝึกหัดบทที่ 1
คะแนนเต็ม

หน้าละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.2 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.3 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.4 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.5 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.6 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.7 หน้า 4/5-14/15-20/21-26

หมายเหตุ

การสั่งงานจะทำไปพร้อมกับกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจะเหลือให้นักเรียนทำบางส่วน กำหนดส่งจะเป็น T+2 (เช่น เรียนวันจันทร์ให้ส่งวันพุธ) เพื่อจะต้องเว้นระยะให้ครูตรวจก่อนเรียนในครั้งต่อไปทั้ง 299 เล่ม

สำหรับนักเรียนที่ส่งก่อนกำหนด เช่น กำหนดส่งวันพุธแต่นักเรียนส่งวันอังคาร นักเรียนจะได้คะแนนเพิ่มอีกหน้าละ +1 คะแนน

คะแนนจะรวมลงแฟ้มในวันที่สอบท้ายบท หากส่งหลังจากสอบท้ายบทคะแนนจะลดลงเพื่อความยุติธรรมตามที่ตกลงไว้เพื่อฝึกความรับผิดชอบ

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู