บันทึกย่อบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
บันทึกย่อ
คะแนนเต็ม

วันละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 3พย/10พย/17พย
4.2 25พย/4พย/11พย/18พย
4.3 31ตค/7พย/14พย/21พย
4.4 3พย/10พย/17พย
4.5 26พย/2พย/9พย/16พย
4.6 25พย/1พย/8พย/15พย
4.7 31ตค/7พย/14พย/21พย

หมายเหตุ

คะแนนจะถูกรวมและสรุปในวันที่สอบท้ายบท หากต้องการแก้ไขในกรณี “ข” ให้ดำเนินการก่อนวันสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม/คำถามที่มักพบบ่อย

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู