4.2 งานชิ้นที่ 1 scijb007

   รายการแสดงคะแนน เป็นเพียงข้อมูลขั้นต้นสำหรับตรวจสอบชิ้นงานหรือการเข้าทดสอบของนักเรียน การอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบของการตรวจซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของนักเรียนที่จัดส่งมา การยึดคะแนนจะยึดตามคะแนนที่ครูจัดเก็บจริงเป็นสำคัญ

ช่องวันที่ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการบันทึกย่อและการตอบคำถาม 3 ข้อ โดยมีระดับคะแนนดังนี้

  • 2 คะแนน คือ ตอบคำถามครบถ้วน 3 ข้อ มีความถูกต้อง ตรงประเด็น เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
  • 1 คะแนน คือ ตอบคำถามไม่ครบถ้วน 3 ข้อ หรือตอบ 3 ข้อแต่ยังขาดความถูกต้องข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ตรงประเด็นข้อใดข้อหนึ่ง รือคำถามที่ตอบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนข้อใดข้อหนึ่ง

คะแนน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหรือส่งงานผ่านระบบที่ครูกำหนด

รายการคะแนนไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ จะต้องไปรับการตรวจจากครูผู้สอนและนำขึ้นเว็บด้วยมือ ดังนั้นการอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบหรือจำนวนของนักเรียนที่เข้ามาทำ หากยังไม่อัพเดทขอความกรุณากลับเข้ามาเช็คคะแนนอีกครั้งหนึ่งครับ

ารแสดงรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้ตรวจสอบชิ้นงานของตน หากผู้ปกครองท่านใดไม่ประสงค์ให้นำข้อมูลของบุตรหลานตนเองลงเผยแพร่สามารถแจ้งได้ที่เพจศิษย์ครูแชมป์ และงดสอบถามส่วนตัวทุกกรณี

3/8/2564 20.16 น.

scijb007 การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ข้อมูล http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล 21/7/2021 ทดสอบ
1 22626 เด็กชายทักษกร เสมอใจ 2 17 / 20
2 22627 เด็กชายธนโชติ มีแก้ว    
3 22635 เด็กชายธนกฤต วิชณี 2 17 / 20
4 22665 เด็กชายธนภัทร ม่วงแก้ว 1 16 / 20
5 22671 เด็กชายธนวรรธน์ สกลรัตน์    
6 22674 เด็กชายธนกร วิชณี 2 17 / 20
7 22681 เด็กชายณัฐชานนท์ งามนิล 1 15 / 20
8 22706 เด็กชายธนวัฒน์ เงินกลั่น 2 15 / 20
9 22710 เด็กชายณชัย คำธงชัย 2 17 / 20
10 22744 เด็กชายธนภัทร ทิมกล่ำ 1 19 / 20
11 22759 เด็กชายณัฐภัทร นนทะภา 1 17 / 20
12 22784 เด็กชายชุติพนธ์ คงกรุต 1 15 / 20
13 22798 เด็กชายฐปนรรฆ์ สุกิจประภานนท์ 2 18 / 20
14 22822 เด็กชายทศพิธ อรรณพ ณ อยุธยา 1 16 / 20
15 22832 เด็กชายณัฐดนัย ภิญโญยิ่ง 1 14 / 20
16 22835 เด็กชายธนวัฒน์ แก้วดวงเล็ก 2 17 / 20
17 22838 เด็กชายธนวัฒน์ กลิ่นรอด    
18 23148 เด็กชายณัฏฐวรรธน์ พงษ์พานทอง 2 18 / 20
19 23153 เด็กชายเดชาธนัฐ ทองพลี 2 17 / 20
20 23157 เด็กชายชิษณุชา โตกำแพง 1 19 / 20
21 23160 เด็กชายณัฐพัฒน์ มั่นฤทธิ์ 1 18 / 20
22 23819 เด็กชายพีรดนย์ คำมี 2 17 / 20
23 22647 เด็กหญิงธัญญรักษ์ ทัพหน้า 2 16 / 20
24 22648 เด็กหญิงณัฐณิชา แห่งสันเทียะ 1 17 / 20
25 22649 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แสงบุญ 1 18 / 20
26 22654 เด็กหญิงนันทพัทธ์ น่วมบาง 2 18 / 20
27 22655 เด็กหญิงนพภัสสร เมฆอับ 1 15 / 20
28 22657 เด็กหญิงธีริศรา มากชุ่ม 1 16 / 20
29 22689 เด็กหญิงณัฐชา พิริยะประไพพันธุ์ 2 20 / 20
30 22730 เด็กหญิงฐิติชญา อิ่มสะอาด 1 19 / 20
31 22731 เด็กหญิงณภัทร ผ่องนาค 2 18 / 20
32 22740 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พ่วงรอด 2 18 / 20
33 22769 เด็กหญิงธนันพัชญ์ พุ่มคำ 1 17 / 20
34 22772 เด็กหญิงธนัชพร นิลอนันต์ 2 18 / 20
35 22775 เด็กหญิงธัญพิชชา โคกทับทิม 2 17 / 20
36 22806 เด็กหญิงนภัสสร หมอนคำ 2 19 / 20
37 22809 เด็กหญิงธัญญรัตน์ นุชท่าโพ 2 17 / 20
38 22815 เด็กหญิงณัฐธิดา บุญแรง    
39 22816 เด็กหญิงณัฐพร สนสาย    
40 22845 เด็กหญิงธนภรณ์ คุ้มครุฑ 1 17 / 20
41 22850 เด็กหญิงนลินทิพย์ ประชายุ่น 1 18 / 20
42 23161 เด็กหญิงณัฐฐชญา เจิมจุ้ย 1 15 / 20
43 23496 เด็กหญิงณัชชา เหลี่ยมแฉ่ง 2 18 / 20
44 23499 เด็กหญิงธีร์จุฑา คงธนศุภกร 1 19 / 20
45 23820 เด็กหญิงพิชญ์สินี ทองแฟง 2 15 / 20