รายการชิ้นงานบทที่ 4

รายการชิ้นงานบทที่ 4 เรียงตามลำดับในหน้านี้ดังนี้

บันทึกย่อบทที่ 4 t2l4

คำถามบทที่ 4 t2q4

แบบฝึกหัดบทที่ 4 t2w4

แบบทดสอบท้ายบทที่ 4 t2e4

หมวดหมู่งาน
บันทึกย่อ
คะแนนเต็ม

วันละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1  คะแนน
4.2  คะแนน
4.3  คะแนน
4.4  คะแนน
4.5  คะแนน
4.6  คะแนน
4.7  คะแนน

หมายเหตุ

คะแนนจะถูกรวมและสรุปในวันที่สอบท้ายบท หากต้องการแก้ไขในกรณี “ข” ให้ดำเนินการก่อนวันสอบ

 

 

หมวดหมู่งาน
คำถาม 2 ข้อ บทที่ 4 เขียนในสมุด
คะแนนเต็ม

10 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 ก่อนสอบท้ายบทที่ 4
4.2 ก่อนสอบท้ายบทที่ 4
4.3 ก่อนสอบท้ายบทที่ 4
4.4 ก่อนสอบท้ายบทที่ 4
4.5 ก่อนสอบท้ายบทที่ 4
4.6 ก่อนสอบท้ายบทที่ 4
4.7 ก่อนสอบท้ายบทที่ 4

หมายเหตุ

คำถาม 2 ข้อในสมุด ข้อละ 5 คะแนน โดยมีหัวข้อโดยสังเขปคือ

1. จงเรียงลำดับดาวเคราะห์จากในสู่นอก

2. ทำไมดาวพลูโตจึงถูกลดชั้น

หากนักเรียนทำหายหรือไม่ได้จด ให้จดข้อมูลโจทย์จากเพื่อนเพื่อฝึกความรับผิดชอบ

หมวดหมู่งาน
แบบฝึกหัดบทที่ 4
คะแนนเต็ม

หน้าละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 หน้า 90 – 98
4.2 หน้า 90 – 98
4.3 หน้า 90 – 98
4.4 หน้า 90 – 98
4.5 หน้า 90 – 98
4.6 หน้า 90 – 98
4.7 หน้า 90 – 98

หมายเหตุ

การสั่งงานจะทำไปพร้อมกับกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจะเหลือให้นักเรียนทำบางส่วน กำหนดส่งจะเป็น T+2 (เช่น เรียนวันจันทร์ให้ส่งวันพุธ) เพื่อจะต้องเว้นระยะให้ครูตรวจก่อนเรียนในครั้งต่อไปทั้ง 299 เล่ม

สำหรับนักเรียนที่ส่งก่อนกำหนด เช่น กำหนดส่งวันพุธแต่นักเรียนส่งวันอังคาร นักเรียนจะได้คะแนนเพิ่มอีกหน้าละ +1 คะแนน

คะแนนจะรวมลงแฟ้มในวันที่สอบท้ายบท หากส่งหลังจากสอบท้ายบทคะแนนจะลดลงเพื่อความยุติธรรมตามที่ตกลงไว้เพื่อฝึกความรับผิดชอบ

ในบทนี้มีวันหยุดไม่ตรงกันระหว่างห้อง
ดังนั้นให้ตรวจสอบว่าหน้าดังกล่าวทำครบหรือไม่

หมวดหมู่งาน
แบบทดสอบท้ายบทที่ 4
คะแนนเต็ม

20 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7

หมายเหตุ

การทดสอบมี 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นปรนัยเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นอัตนัย

การทดสอบสอบได้เพียงครั้งเดียว คะแนนที่ได้จะถูกนำไปคำนวณตามข้อตกลงที่แจ้งไว้ในภาคเรียนที่ 1

นักเรียนที่ขึ้นรอสอบให้รีบมาติดต่อขอสอบกับครูแชมป์หรือครูแตงโมครับ จากนั้นให้รอตรวจและรออัพเดท

ข้อมูลเพิ่มเติม/คำถามที่มักพบบ่อย

บันทึกของครู แฟ้มสะสมผลงานครู