4.7 งานชิ้นที่ 1 scijb007

   รายการแสดงคะแนน เป็นเพียงข้อมูลขั้นต้นสำหรับตรวจสอบชิ้นงานหรือการเข้าทดสอบของนักเรียน การอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบของการตรวจซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของนักเรียนที่จัดส่งมา การยึดคะแนนจะยึดตามคะแนนที่ครูจัดเก็บจริงเป็นสำคัญ

ช่องวันที่ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการบันทึกย่อและการตอบคำถาม 3 ข้อ โดยมีระดับคะแนนดังนี้

  • 2 คะแนน คือ ตอบคำถามครบถ้วน 3 ข้อ มีความถูกต้อง ตรงประเด็น เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
  • 1 คะแนน คือ ตอบคำถามไม่ครบถ้วน 3 ข้อ หรือตอบ 3 ข้อแต่ยังขาดความถูกต้องข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ตรงประเด็นข้อใดข้อหนึ่ง รือคำถามที่ตอบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนข้อใดข้อหนึ่ง

คะแนน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหรือส่งงานผ่านระบบที่ครูกำหนด

รายการคะแนนไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ จะต้องไปรับการตรวจจากครูผู้สอนและนำขึ้นเว็บด้วยมือ ดังนั้นการอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบหรือจำนวนของนักเรียนที่เข้ามาทำ หากยังไม่อัพเดทขอความกรุณากลับเข้ามาเช็คคะแนนอีกครั้งหนึ่งครับ

ารแสดงรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้ตรวจสอบชิ้นงานของตน หากผู้ปกครองท่านใดไม่ประสงค์ให้นำข้อมูลของบุตรหลานตนเองลงเผยแพร่สามารถแจ้งได้ที่เพจศิษย์ครูแชมป์ และงดสอบถามส่วนตัวทุกกรณี

3/8/2564 20.16 น.

scijb007 การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ข้อมูล http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล 21/7/2021 ทดสอบ
1 22632 เด็กชายก้องญาณกิตต์ มีศรีภาณุพงศ์    
2 22633 เด็กชายกิตติ์ภูมิ โตแป้น    
3 22636 เด็กชายกนกพันธ์ นาคกนก 2 17 / 20
4 22637 เด็กชายจิรเดช ศรีเลิศ 2 19 / 20
5 22640 เด็กชายกันต์ธี เอี่ยมเหม็น 1 16 / 20
6 22664 เด็กชายกิตติกร แก้วบัวดี 1 16 / 20
7 22675 เด็กชายกฤตภาส จงรักษ์ 2 19 / 20
8 22678 เด็กชายกฤษกร แสงฉวี    
9 22707 เด็กชายพสิษฐ์ นภาศิริปกรณ์    
10 22709 เด็กชายจีระเทพ สิงห์โตทอง    
11 22719 เด็กชายธีรภัทร์ วงคงคำ    
12 22743 เด็กชายชยพล ชัยชิตามร    
13 22748 เด็กชายอินทัช คัมภีรานนท์ 1 19 / 20
14 22752 เด็กชายจิตติพัฒน์ คงเกษม    
15 22755 เด็กชายกิติภูมิ ทับทอง    
16 22787 เด็กชายโกเศส อรุญมาศ 2 20 / 20
17 22836 เด็กชายชาญนพัฒน์ อินทร์อิ่ม    
18 22841 เด็กชายกวินภพ คงเจริญ 2 14 / 20
19 23152 เด็กชายจิตติพัฒน์ ก้อนคง 1 15 / 20
20 23158 เด็กชายคมกริบ ผลประเสริฐ 2 17 / 20
21 23163 เด็กชายกุศลิน ซิมมอนส์    
22 22378 เด็กหญิงกัญญาณัฐ จิตอารี 2 19 / 20
23 22661 เด็กหญิงชญากานต์ ศรีคำมา 2 16 / 20
24 22683 เด็กหญิงกังสดาล บริรุ่งมงคล    
25 22684 เด็กหญิงกมลธิดา นุชชม    
26 22688 เด็กหญิงจิรัชยา จงอยู่สุข 2 18 / 20
27 22691 เด็กหญิงญาณิศา วัฒนะ    
28 22696 เด็กหญิงกมลชนก อาจปา 1 15 / 20
29 22697 เด็กหญิงกัญญาภัค บุญแทน    
30 22700 เด็กหญิงกีรติกา อยู่คง 2 17 / 20
31 22726 เด็กหญิงกัญชลิกา พุ่มพวง 1 18 / 20
32 22728 เด็กหญิงญาณี เวชกระเวน 2 19 / 20
33 22770 เด็กหญิงจีรสา พูลเกษร 2 16 / 20
34 22771 เด็กหญิงกนกพร ก้อนคง    
35 22773 เด็กหญิงจิรประภา ขันตีมิตร    
36 22778 เด็กหญิงขนิษฐา โอบอินทร์ 2 18 / 20
37 22779 เด็กหญิงกัลยากรณ์ นาคมอญ    
38 22808 เด็กหญิงกัญณพัชญ์ ธนสัมบัณณ์ 2 20 / 20
39 22810 เด็กหญิงจิณฑ์เขมิกา กันเกตุ 1 16 / 20
40 22820 เด็กหญิงกฤตพร มีเมตตา 2 19 / 20
41 23149 เด็กหญิงจรรยพร อิ่มพิทักษ์ 2 17 / 20
42 23182 เด็กหญิงฐิตารีย์ แสงฤทธิ์มั่น 2 17 / 20
43 23500 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ ก้อนจ้อย 1 16 / 20
44 23524 เด็กหญิงญาตาวีมินทร์ พลอยประสงค์    
45 23824 เด็กหญิงภัคจิรา จันทริกา