4.5 งานชิ้นที่ 1 scijb007

   รายการแสดงคะแนน เป็นเพียงข้อมูลขั้นต้นสำหรับตรวจสอบชิ้นงานหรือการเข้าทดสอบของนักเรียน การอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบของการตรวจซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของนักเรียนที่จัดส่งมา การยึดคะแนนจะยึดตามคะแนนที่ครูจัดเก็บจริงเป็นสำคัญ

ช่องวันที่ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการบันทึกย่อและการตอบคำถาม 3 ข้อ โดยมีระดับคะแนนดังนี้

  • 2 คะแนน คือ ตอบคำถามครบถ้วน 3 ข้อ มีความถูกต้อง ตรงประเด็น เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
  • 1 คะแนน คือ ตอบคำถามไม่ครบถ้วน 3 ข้อ หรือตอบ 3 ข้อแต่ยังขาดความถูกต้องข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ตรงประเด็นข้อใดข้อหนึ่ง รือคำถามที่ตอบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนข้อใดข้อหนึ่ง

คะแนน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหรือส่งงานผ่านระบบที่ครูกำหนด

รายการคะแนนไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ จะต้องไปรับการตรวจจากครูผู้สอนและนำขึ้นเว็บด้วยมือ ดังนั้นการอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบหรือจำนวนของนักเรียนที่เข้ามาทำ หากยังไม่อัพเดทขอความกรุณากลับเข้ามาเช็คคะแนนอีกครั้งหนึ่งครับ

ารแสดงรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้ตรวจสอบชิ้นงานของตน หากผู้ปกครองท่านใดไม่ประสงค์ให้นำข้อมูลของบุตรหลานตนเองลงเผยแพร่สามารถแจ้งได้ที่เพจศิษย์ครูแชมป์ และงดสอบถามส่วนตัวทุกกรณี

3/8/2564 20.16 น.

scijb007 การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ข้อมูล http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล 21/7/2021 ทดสอบ
1 22624 เด็กชายวุฒิกานต์ อยู่ยัง 1 17 / 20
2 22638 เด็กชายศุภโชค ทองดี    
3 22666 เด็กชายศิริพงศ์ มีมานะ 2 16 / 20
4 22667 เด็กชายอดิศร แดงสา 1 13 / 20
5 22668 เด็กชายสิริพงษ์ มีพยุง 2 15 / 20
6 22676 เด็กชายศิววัชร อินเรือน 2 17 / 20
7 22679 เด็กชายวีรพัชร์ รสดี 2 18 / 20
8 22702 เด็กชายศุภณัฐ เกตุพรมมา 2 17 / 20
9 22708 เด็กชายวีระภาพ เทศปาน 2 18 / 20
10 22720 เด็กชายสุรพรรณ ขุนด่าน 2 19 / 20
11 22746 เด็กชายอัษฎาวุธ ชีพสุมนต์ 1 16 / 20
12 22750 เด็กชายอัฑฒกร วรรณรัตน์    
13 22788 เด็กชายสถาปัตย์ ค้อมทอง 2 17 / 20
14 22789 เด็กชายสุดยอด มารอด    
15 22793 เด็กชายเวธนิ์วรุธนิ์ ณะอุโมง    
16 22794 เด็กชายสิทธิกร ชมยวง    
17 22799 เด็กชายศุภวิชญ์ สระทองวี 2 18 / 20
18 22800 เด็กชายสมธวัตฒ์ พูลเกษร 1 20 / 20
19 22801 เด็กชายสุทิวัส เทพาวัชรนนท์ 1 17 / 20
20 22824 เด็กชายสราวุธ สีขาว    
21 22837 เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วกิ่ง 1 16 / 20
22 23162 เด็กชายวีรภัทร ภักดีสกุลธรรม 2 18 / 20
23 22621 เด็กหญิงสิริวรรณ จันทร์พร 2 18 / 20
24 22643 เด็กหญิงหทัยชนก ธรรมรัตนเมธา 1 18 / 20
25 22658 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยศมา    
26 22659 เด็กหญิงอาภัสรา กลีบนิล 1 17 / 20
27 22693 เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา คล้ายสุวรรณ 2 20 / 20
28 22695 เด็กหญิงสุกานดา ชะลอน 2 17 / 20
29 22699 เด็กหญิงศิรินทิพย์ รักหาญ 2 15 / 20
30 22735 เด็กหญิงศิริภัทร์ ธนโชติพูลผล 2 18 / 20
31 22736 เด็กหญิงสิรินดา สุขสวัสดิ์ 1 17 / 20
32 22762 เด็กหญิงสุชาดา จำปาแถม 1 18 / 20
33 22763 เด็กหญิงศศินิภา เต่าทองคำ    
34 22766 เด็กหญิงสุประวีณ์ พิมพ์บัวมี 2 11 / 20
35 22767 เด็กหญิงสุภัทรา สีหะวงค์    
36 22777 เด็กหญิงสุวรรณนา เขียวสนุก 1 14 / 20
37 22812 เด็กหญิงอัยลดา จั่นตอง 2 15 / 20
38 22813 เด็กหญิงอนิสา ยอดบุรี    
39 22846 เด็กหญิงศิศิร์รัศมิ์ ศรีอาวุธ 2 17 / 20
40 22858 เด็กหญิงศุภิสรา ทนันชัย    
41 23154 เด็กหญิงสิริวรรณ กระถิน    
42 23155 เด็กหญิงสุพิชชา เทียนดำ 2 15 / 20
43 23164 เด็กหญิงสุมิตรา รื่นชดกุลนิษฐ์    
44 23497 เด็กหญิงอรปวีณา ณ สงขลา    
45 23822 เด็กหญิงรวินวรกานต์ ทั่งทอง 2 16 / 20