4.3 งานชิ้นที่ 1 scijb007

   รายการแสดงคะแนน เป็นเพียงข้อมูลขั้นต้นสำหรับตรวจสอบชิ้นงานหรือการเข้าทดสอบของนักเรียน การอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบของการตรวจซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของนักเรียนที่จัดส่งมา การยึดคะแนนจะยึดตามคะแนนที่ครูจัดเก็บจริงเป็นสำคัญ

ช่องวันที่ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการบันทึกย่อและการตอบคำถาม 3 ข้อ โดยมีระดับคะแนนดังนี้

  • 2 คะแนน คือ ตอบคำถามครบถ้วน 3 ข้อ มีความถูกต้อง ตรงประเด็น เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
  • 1 คะแนน คือ ตอบคำถามไม่ครบถ้วน 3 ข้อ หรือตอบ 3 ข้อแต่ยังขาดความถูกต้องข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ตรงประเด็นข้อใดข้อหนึ่ง รือคำถามที่ตอบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนข้อใดข้อหนึ่ง

คะแนน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหรือส่งงานผ่านระบบที่ครูกำหนด

รายการคะแนนไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ จะต้องไปรับการตรวจจากครูผู้สอนและนำขึ้นเว็บด้วยมือ ดังนั้นการอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบหรือจำนวนของนักเรียนที่เข้ามาทำ หากยังไม่อัพเดทขอความกรุณากลับเข้ามาเช็คคะแนนอีกครั้งหนึ่งครับ

ารแสดงรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้ตรวจสอบชิ้นงานของตน หากผู้ปกครองท่านใดไม่ประสงค์ให้นำข้อมูลของบุตรหลานตนเองลงเผยแพร่สามารถแจ้งได้ที่เพจศิษย์ครูแชมป์ และงดสอบถามส่วนตัวทุกกรณี

17/8/2564 12.02 น.

scijb007 การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ข้อมูล http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล 21/7/2021 ทดสอบ
1 22630 เด็กชายปณิธิ ลักษณ์รุจิ 2 18 / 20
2 22662 เด็กชายบุลกิต ศรีแก้ว 1 18 / 20
3 22677 เด็กชายชิติพัทธ์ มณีสุโข    
4 22680 เด็กชายธนพนธ์ มีแหยม 1 15 / 20
5 22742 เด็กชายเตชิต บุญมี 2 18 / 20
6 22745 เด็กชายภรัณยู ส้มทอง 2 17 / 20
7 22756 เด็กชายอัครวินท์ เขียวลี 2 19 / 20
8 22760 เด็กชายวชิรสรณ์ คำโสภา 2 19 / 20
9 22783 เด็กชายมนัสวิน ศิริ 1 17 / 20
10 22786 เด็กชายนภัสกร รัตนพานิช 1 19 / 20
11 22790 เด็กชายศุภวิชญ์ ดิสสานนท์ 2 19 / 20
12 22791 เด็กชายหฤษฎ์ จันทร์สามเรือน 2 17 / 20
13 22796 เด็กชายชลากร สุวรรณศรี 2 17 / 20
14 22823 เด็กชายกิตติกวิน จันทันโอ 2 18 / 20
15 22828 เด็กชายฐานพัฒน์ ดวงอุปะ 2 16 / 20
16 22831 เด็กชายธนกร ไชยเอม 2 15 / 20
17 23159 เด็กชายณัฐพงศ์ วิหาร 2 16 / 20
18 23184 เด็กชายชัยนันท์ บุนนาค 2 16 / 20
19 23502 เด็กชายรพีภัทร ระยาภักดิ์ 2 18 / 20
20 22641 เด็กหญิงฟ้าลัดดา ชมเนียม 2 19 / 20
21 22642 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ขำภู่ 1 17 / 20
22 22645 เด็กหญิงพิมพ์วรัญช์ ชวนชาวนา 2 15 / 20
23 22646 เด็กหญิงกัลยรัตน์ อภิชาติ    
24 22656 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญเรือง 2 18 / 20
25 22690 เด็กหญิงกวินธิดา บุศโต 2 18 / 20
26 22692 เด็กหญิงนภัสวรรณ คงถึง 2 17 / 20
27 22723 เด็กหญิงณฐมน แก้วไวยุทธ 1 16 / 20
28 22724 เด็กหญิงนิชนันท์ ชีพสุมนต์ 1 19 / 20
29 22732 เด็กหญิงเจตสุดา บัวแก้ว 2 17 / 20
30 22764 เด็กหญิงอชิรญา คชาชาญ 1 16 / 20
31 22781 เด็กหญิงกมลฉัตร เกตุดี 1 17 / 20
32 22802 เด็กหญิงชยพร จันทร์งาม 2 16 / 20
33 22803 เด็กหญิงภัทรียา ออมสิน 2 18 / 20
34 22804 เด็กหญิงจิตราภร น่วมวัฒน์ 2 18 / 20
35 22807 เด็กหญิงสมิตา วิชัย 2 17 / 20
36 22814 เด็กหญิงอริสรา คุ้มแสง 1 14 / 20
37 22842 เด็กหญิงมนัสนันท์ อ่อนเพชร    
38 22847 เด็กหญิงธวัลรัตน์ คงมา 2 19 / 20
39 22852 เด็กหญิงนิชาภา มิสภักดิ์ 1 16 / 20
40 22859 เด็กหญิงกรรฑพรรณ เสาวรส 1 15 / 20
41 22860 เด็กหญิงปิยะนันท์ บัวแก้ว 1 20 / 20
42 22861 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ล้อมผล 2 16 / 20
43 23151 เด็กหญิงอนันตยา นุ่มเอี่ยม 2 18 / 20
44 23503 เด็กหญิงปุณณิศา นวนชัยภูมิ 1 19 / 20
45 23523 เด็กหญิงสุชาตา ลองเนียม 2 17 / 20