Search for:
4.6 งานชิ้นที่ 1 scijb007

   รายการแสดงคะแนน เป็นเพียงข้อมูลขั้นต้นสำหรับตรวจสอบชิ้นงานหรือการเข้าทดสอบของนักเรียน การอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบของการตรวจซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของนักเรียนที่จัดส่งมา การยึดคะแนนจะยึดตามคะแนนที่ครูจัดเก็บจริงเป็นสำคัญ

ช่องวันที่ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการบันทึกย่อและการตอบคำถาม 3 ข้อ โดยมีระดับคะแนนดังนี้

 • 2 คะแนน คือ ตอบคำถามครบถ้วน 3 ข้อ มีความถูกต้อง ตรงประเด็น เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
 • 1 คะแนน คือ ตอบคำถามไม่ครบถ้วน 3 ข้อ หรือตอบ 3 ข้อแต่ยังขาดความถูกต้องข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ตรงประเด็นข้อใดข้อหนึ่ง รือคำถามที่ตอบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนข้อใดข้อหนึ่ง

คะแนน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหรือส่งงานผ่านระบบที่ครูกำหนด

รายการคะแนนไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ จะต้องไปรับการตรวจจากครูผู้สอนและนำขึ้นเว็บด้วยมือ ดังนั้นการอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบหรือจำนวนของนักเรียนที่เข้ามาทำ หากยังไม่อัพเดทขอความกรุณากลับเข้ามาเช็คคะแนนอีกครั้งหนึ่งครับ

ารแสดงรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้ตรวจสอบชิ้นงานของตน หากผู้ปกครองท่านใดไม่ประสงค์ให้นำข้อมูลของบุตรหลานตนเองลงเผยแพร่สามารถแจ้งได้ที่เพจศิษย์ครูแชมป์ และงดสอบถามส่วนตัวทุกกรณี

3/8/2564 20.16 น.

scijb007 การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ข้อมูล http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล 21/7/2021 ทดสอบ
1 22623 เด็กชายชิติพัทธ์ ศรีมินิพันธ์ 2 15 / 20
2 22625 เด็กชายนัธทวัฒน์ พงษ์ไพกูล 2 16 / 20
3 22631 เด็กชายปฐมพงษ์ พลไวย์ 2 17 / 20
4 22639 เด็กชายนันทสิทธิ์ ยอดยิ่ง 2 18 / 20
5 22669 เด็กชายธีรภัทร อ่องปาน 2 17 / 20
6 22670 เด็กชายธีรโชติ ทองโต 1 15 / 20
7 22703 เด็กชายนนทพัทธ์ มณฑา 2 17 / 20
8 22712 เด็กชายปัณณทัต กันพัน 1 15 / 20
9 22713 เด็กชายปรวีย์ ม่วงอยู่ 2 19 / 20
10 22714 เด็กชายธรรมรัตน์ ยักสม 1 15 / 20
11 22747 เด็กชายบารมี มะหมัดอูเซ็น    
12 22749 เด็กชายธนากร พวงทอง 2 19 / 20
13 22754 เด็กชายธราวัฒน์ มีรัตน์ 2 17 / 20
14 22758 เด็กชายพฤกษามงคล พุ่มจันทร์    
15 22826 เด็กชายธันวา คำสีสังข์ 1 14 / 20
16 22827 เด็กชายบุรฮาน กระโห้ทอง 2 17 / 20
17 22834 เด็กชายธนวิชญ์ สานเงิน 1 16 / 20
18 22839 เด็กชายนพเกล้า นาคก้อน 1 17 / 20
19 22840 เด็กชายปารเมษฐ์ อุทัย    
20 23181 เด็กชายนพดล ศรีประยูร 1 18 / 20
21 23188 เด็กชายพนาวัลย์ ติณะมาศ 2 18 / 20
22 23501 เด็กชายธีรทัต คงศรี 2 18 / 20
23 22650 เด็กหญิงพลอย อยู่ดี 2 18 / 20
24 22687 เด็กหญิงพรปวีณ์ สกุลนี 1 17 / 20
25 22698 เด็กหญิงปัทมพร อังลี่ 1 17 / 20
26 22725 เด็กหญิงพิชชานันท์ จันทร์หิรัญ 1 16 / 20
27 22729 เด็กหญิงพัชราภา ศรีสมบัติ    
28 22734 เด็กหญิงปภาวดี เนียมตุ๊ 2 16 / 20
29 22737 เด็กหญิงพิชญธิดา พิณดนตรี 2 14 / 20
30 22738 เด็กหญิงพิชญาภา อินทร์สอน 1 15 / 20
31 22739 เด็กหญิงปุญญาดา สุขเกิด 2 18 / 20
32 22741 เด็กหญิงปภาวี ณ น่าน 2 18 / 20
33 22761 เด็กหญิงพรรณปพร แพทย์ไชโย 2 19 / 20
34 22768 เด็กหญิงปทิตตา เปลี่ยนประไพ 1 20 / 20
35 22780 เด็กหญิงปทิตตา สวยวาปี 2 18 / 20
36 22805 เด็กหญิงพัชริดา แก้วสุวรรณ 2 16 / 20
37 22817 เด็กหญิงประภัสรา น้อยเชื้อ 2 19 / 20
38 22818 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ทวีรัฐจารุเดช 1 17 / 20
39 22843 เด็กหญิงพิชญานันท์ ธีรโรจน์ไพศาล 2 17 / 20
40 22844 เด็กหญิงนิชานันท์ ดวงสุภา 1 19 / 20
41 22855 เด็กหญิงปารถนา คงชม 1 14 / 20
42 22856 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สอดตา    
43 23150 เด็กหญิงพิชญานันท์ เมฆมงคล 2 15 / 20
44 23522 เด็กหญิงเบญญาภา คำหรุ่น 1 18 / 20
45 23823 เด็กหญิงภัชชานันท์ ส่งเมา 2 17 / 20
4.5 งานชิ้นที่ 1 scijb007

   รายการแสดงคะแนน เป็นเพียงข้อมูลขั้นต้นสำหรับตรวจสอบชิ้นงานหรือการเข้าทดสอบของนักเรียน การอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบของการตรวจซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของนักเรียนที่จัดส่งมา การยึดคะแนนจะยึดตามคะแนนที่ครูจัดเก็บจริงเป็นสำคัญ

ช่องวันที่ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการบันทึกย่อและการตอบคำถาม 3 ข้อ โดยมีระดับคะแนนดังนี้

 • 2 คะแนน คือ ตอบคำถามครบถ้วน 3 ข้อ มีความถูกต้อง ตรงประเด็น เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
 • 1 คะแนน คือ ตอบคำถามไม่ครบถ้วน 3 ข้อ หรือตอบ 3 ข้อแต่ยังขาดความถูกต้องข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ตรงประเด็นข้อใดข้อหนึ่ง รือคำถามที่ตอบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนข้อใดข้อหนึ่ง

คะแนน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหรือส่งงานผ่านระบบที่ครูกำหนด

รายการคะแนนไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ จะต้องไปรับการตรวจจากครูผู้สอนและนำขึ้นเว็บด้วยมือ ดังนั้นการอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบหรือจำนวนของนักเรียนที่เข้ามาทำ หากยังไม่อัพเดทขอความกรุณากลับเข้ามาเช็คคะแนนอีกครั้งหนึ่งครับ

ารแสดงรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้ตรวจสอบชิ้นงานของตน หากผู้ปกครองท่านใดไม่ประสงค์ให้นำข้อมูลของบุตรหลานตนเองลงเผยแพร่สามารถแจ้งได้ที่เพจศิษย์ครูแชมป์ และงดสอบถามส่วนตัวทุกกรณี

3/8/2564 20.16 น.

scijb007 การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ข้อมูล http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล 21/7/2021 ทดสอบ
1 22624 เด็กชายวุฒิกานต์ อยู่ยัง 1 17 / 20
2 22638 เด็กชายศุภโชค ทองดี    
3 22666 เด็กชายศิริพงศ์ มีมานะ 2 16 / 20
4 22667 เด็กชายอดิศร แดงสา 1 13 / 20
5 22668 เด็กชายสิริพงษ์ มีพยุง 2 15 / 20
6 22676 เด็กชายศิววัชร อินเรือน 2 17 / 20
7 22679 เด็กชายวีรพัชร์ รสดี 2 18 / 20
8 22702 เด็กชายศุภณัฐ เกตุพรมมา 2 17 / 20
9 22708 เด็กชายวีระภาพ เทศปาน 2 18 / 20
10 22720 เด็กชายสุรพรรณ ขุนด่าน 2 19 / 20
11 22746 เด็กชายอัษฎาวุธ ชีพสุมนต์ 1 16 / 20
12 22750 เด็กชายอัฑฒกร วรรณรัตน์    
13 22788 เด็กชายสถาปัตย์ ค้อมทอง 2 17 / 20
14 22789 เด็กชายสุดยอด มารอด    
15 22793 เด็กชายเวธนิ์วรุธนิ์ ณะอุโมง    
16 22794 เด็กชายสิทธิกร ชมยวง    
17 22799 เด็กชายศุภวิชญ์ สระทองวี 2 18 / 20
18 22800 เด็กชายสมธวัตฒ์ พูลเกษร 1 20 / 20
19 22801 เด็กชายสุทิวัส เทพาวัชรนนท์ 1 17 / 20
20 22824 เด็กชายสราวุธ สีขาว    
21 22837 เด็กชายอนุวัฒน์ แก้วกิ่ง 1 16 / 20
22 23162 เด็กชายวีรภัทร ภักดีสกุลธรรม 2 18 / 20
23 22621 เด็กหญิงสิริวรรณ จันทร์พร 2 18 / 20
24 22643 เด็กหญิงหทัยชนก ธรรมรัตนเมธา 1 18 / 20
25 22658 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ยศมา    
26 22659 เด็กหญิงอาภัสรา กลีบนิล 1 17 / 20
27 22693 เด็กหญิงสุพัฒน์ตรา คล้ายสุวรรณ 2 20 / 20
28 22695 เด็กหญิงสุกานดา ชะลอน 2 17 / 20
29 22699 เด็กหญิงศิรินทิพย์ รักหาญ 2 15 / 20
30 22735 เด็กหญิงศิริภัทร์ ธนโชติพูลผล 2 18 / 20
31 22736 เด็กหญิงสิรินดา สุขสวัสดิ์ 1 17 / 20
32 22762 เด็กหญิงสุชาดา จำปาแถม 1 18 / 20
33 22763 เด็กหญิงศศินิภา เต่าทองคำ    
34 22766 เด็กหญิงสุประวีณ์ พิมพ์บัวมี 2 11 / 20
35 22767 เด็กหญิงสุภัทรา สีหะวงค์    
36 22777 เด็กหญิงสุวรรณนา เขียวสนุก 1 14 / 20
37 22812 เด็กหญิงอัยลดา จั่นตอง 2 15 / 20
38 22813 เด็กหญิงอนิสา ยอดบุรี    
39 22846 เด็กหญิงศิศิร์รัศมิ์ ศรีอาวุธ 2 17 / 20
40 22858 เด็กหญิงศุภิสรา ทนันชัย    
41 23154 เด็กหญิงสิริวรรณ กระถิน    
42 23155 เด็กหญิงสุพิชชา เทียนดำ 2 15 / 20
43 23164 เด็กหญิงสุมิตรา รื่นชดกุลนิษฐ์    
44 23497 เด็กหญิงอรปวีณา ณ สงขลา    
45 23822 เด็กหญิงรวินวรกานต์ ทั่งทอง 2 16 / 20
4.4 งานชิ้นที่ 1 scijb007

   รายการแสดงคะแนน เป็นเพียงข้อมูลขั้นต้นสำหรับตรวจสอบชิ้นงานหรือการเข้าทดสอบของนักเรียน การอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบของการตรวจซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของนักเรียนที่จัดส่งมา การยึดคะแนนจะยึดตามคะแนนที่ครูจัดเก็บจริงเป็นสำคัญ

ช่องวันที่ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการบันทึกย่อและการตอบคำถาม 3 ข้อ โดยมีระดับคะแนนดังนี้

 • 2 คะแนน คือ ตอบคำถามครบถ้วน 3 ข้อ มีความถูกต้อง ตรงประเด็น เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
 • 1 คะแนน คือ ตอบคำถามไม่ครบถ้วน 3 ข้อ หรือตอบ 3 ข้อแต่ยังขาดความถูกต้องข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ตรงประเด็นข้อใดข้อหนึ่ง รือคำถามที่ตอบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนข้อใดข้อหนึ่ง

คะแนน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหรือส่งงานผ่านระบบที่ครูกำหนด

รายการคะแนนไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ จะต้องไปรับการตรวจจากครูผู้สอนและนำขึ้นเว็บด้วยมือ ดังนั้นการอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบหรือจำนวนของนักเรียนที่เข้ามาทำ หากยังไม่อัพเดทขอความกรุณากลับเข้ามาเช็คคะแนนอีกครั้งหนึ่งครับ

ารแสดงรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้ตรวจสอบชิ้นงานของตน หากผู้ปกครองท่านใดไม่ประสงค์ให้นำข้อมูลของบุตรหลานตนเองลงเผยแพร่สามารถแจ้งได้ที่เพจศิษย์ครูแชมป์ และงดสอบถามส่วนตัวทุกกรณี

19/8/2564 20.52 น.

scijb007 การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ข้อมูล http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล 21/7/2021 ทดสอบ
1 22628 เด็กชายพิเชฐพงศ์ กลิ่นอ้น 1 16 / 20
2 22663 เด็กชายวรรธน์ดนย์ อักษร 2 18 / 20
3 22672 เด็กชายพลกฤษ เป้านา 1 16 / 20
4 22673 เด็กชายลภัสธร แก้วชูเชิด    
5 22704 เด็กชายพศวีร์ วงษ์สวัสดิ์ 1 16 / 20
6 22705 เด็กชายรัชชานนท์ บุญวงค์    
7 22711 เด็กชายวรภัทร โลมาแจ่ม 1 18 / 20
8 22716 เด็กชายภูมิวริชย์ พัฒนสุมณี 1 17 / 20
9 22717 เด็กชายพีรวิชญ์ โตมี 2 17 / 20
10 22721 เด็กชายยศภัทร ทิพย์อุดม 2 18 / 20
11 22722 เด็กชายภัทรดนัย แสงบุดดี 2 19 / 20
12 22753 เด็กชายภูวณัฎฐ์ บุตตัสสะ    
13 22782 เด็กชายวรพล เสวกสูตร 2 18 / 20
14 22785 เด็กชายเพลงชาติ ไทยญานุสร    
15 22795 เด็กชายวสุธา เอี่ยมจิตร์    
16 22825 เด็กชายภควุฒิ อ้นรำพึง    
17 22829 เด็กชายธรรมรงค์ ยักสม 1 15 / 20
18 22830 เด็กชายยศพัทธ์ สิงห์วงษ์    
19 22833 เด็กชายวิสาร หนูบ้านเกาะ 2 17 / 20
20 22874 เด็กชายภพธนดน แจ่มใส 2 17 / 20
21 23147 เด็กชายวชิรวิชญ์ ชูเชิด 2 17 / 20
22 22644 เด็กหญิงเมธาวี ภาชนะทิพย์ 2 17 / 20
23 22651 เด็กหญิงวิชญาพร อินทรกระเสม 1 16 / 20
24 22652 เด็กหญิงรัชชาภา จันทร์ผูก 2 17 / 20
25 22653 เด็กหญิงวนัชพร มีเครือรอด 2 19 / 20
26 22660 เด็กหญิงภคพร รักนาค 1 15 / 20
27 22682 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ใบธำรงเดช    
28 22686 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ดีแท้ 2 16 / 20
29 22694 เด็กหญิงวนิดา ลับสันเที๊ยะ 2 17 / 20
30 22701 เด็กหญิงภัทราพร เกตุพุก    
31 22727 เด็กหญิงพุทธิดา ด้วงสงกา 2 18 / 20
32 22733 เด็กหญิงภัทรวดี สิงห์ภู่ 2 17 / 20
33 22765 เด็กหญิงภวิกา จีนน้อย 1 20 / 20
34 22774 เด็กหญิงวิรัณยา จันทร์สุวรรณ์ 2 18 / 20
35 22776 เด็กหญิงวิชญาดา โสร์จะวะกูล 2 18 / 20
36 22811 เด็กหญิงมัญริการ์ ขวัญเมือง 1 19 / 20
37 22819 เด็กหญิงวิรยา ใสสอาด 1 20 / 20
38 22821 เด็กหญิงรวิสรา ทิมเม่น 2 17 / 20
39 22848 เด็กหญิงวิรัลพัชร ดอนจิ๋วไพร 1 15 / 20
40 22849 เด็กหญิงพิมญาดา ศรีท้วม 2 18 / 20
41 22853 เด็กหญิงวิชญาดา มาลีเลิศ 2 16 / 20
42 22854 เด็กหญิงภูวิสา สุรักษ์ขิต    
43 22857 เด็กหญิงมนัสนันท์ ขำเฟื่อง    
44 23821 เด็กหญิงธัญวรัตน์ สุขคำ 1 16 / 20
45        
4.3 งานชิ้นที่ 1 scijb007

   รายการแสดงคะแนน เป็นเพียงข้อมูลขั้นต้นสำหรับตรวจสอบชิ้นงานหรือการเข้าทดสอบของนักเรียน การอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบของการตรวจซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของนักเรียนที่จัดส่งมา การยึดคะแนนจะยึดตามคะแนนที่ครูจัดเก็บจริงเป็นสำคัญ

ช่องวันที่ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการบันทึกย่อและการตอบคำถาม 3 ข้อ โดยมีระดับคะแนนดังนี้

 • 2 คะแนน คือ ตอบคำถามครบถ้วน 3 ข้อ มีความถูกต้อง ตรงประเด็น เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
 • 1 คะแนน คือ ตอบคำถามไม่ครบถ้วน 3 ข้อ หรือตอบ 3 ข้อแต่ยังขาดความถูกต้องข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ตรงประเด็นข้อใดข้อหนึ่ง รือคำถามที่ตอบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนข้อใดข้อหนึ่ง

คะแนน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหรือส่งงานผ่านระบบที่ครูกำหนด

รายการคะแนนไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ จะต้องไปรับการตรวจจากครูผู้สอนและนำขึ้นเว็บด้วยมือ ดังนั้นการอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบหรือจำนวนของนักเรียนที่เข้ามาทำ หากยังไม่อัพเดทขอความกรุณากลับเข้ามาเช็คคะแนนอีกครั้งหนึ่งครับ

ารแสดงรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้ตรวจสอบชิ้นงานของตน หากผู้ปกครองท่านใดไม่ประสงค์ให้นำข้อมูลของบุตรหลานตนเองลงเผยแพร่สามารถแจ้งได้ที่เพจศิษย์ครูแชมป์ และงดสอบถามส่วนตัวทุกกรณี

17/8/2564 12.02 น.

scijb007 การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ข้อมูล http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล 21/7/2021 ทดสอบ
1 22630 เด็กชายปณิธิ ลักษณ์รุจิ 2 18 / 20
2 22662 เด็กชายบุลกิต ศรีแก้ว 1 18 / 20
3 22677 เด็กชายชิติพัทธ์ มณีสุโข    
4 22680 เด็กชายธนพนธ์ มีแหยม 1 15 / 20
5 22742 เด็กชายเตชิต บุญมี 2 18 / 20
6 22745 เด็กชายภรัณยู ส้มทอง 2 17 / 20
7 22756 เด็กชายอัครวินท์ เขียวลี 2 19 / 20
8 22760 เด็กชายวชิรสรณ์ คำโสภา 2 19 / 20
9 22783 เด็กชายมนัสวิน ศิริ 1 17 / 20
10 22786 เด็กชายนภัสกร รัตนพานิช 1 19 / 20
11 22790 เด็กชายศุภวิชญ์ ดิสสานนท์ 2 19 / 20
12 22791 เด็กชายหฤษฎ์ จันทร์สามเรือน 2 17 / 20
13 22796 เด็กชายชลากร สุวรรณศรี 2 17 / 20
14 22823 เด็กชายกิตติกวิน จันทันโอ 2 18 / 20
15 22828 เด็กชายฐานพัฒน์ ดวงอุปะ 2 16 / 20
16 22831 เด็กชายธนกร ไชยเอม 2 15 / 20
17 23159 เด็กชายณัฐพงศ์ วิหาร 2 16 / 20
18 23184 เด็กชายชัยนันท์ บุนนาค 2 16 / 20
19 23502 เด็กชายรพีภัทร ระยาภักดิ์ 2 18 / 20
20 22641 เด็กหญิงฟ้าลัดดา ชมเนียม 2 19 / 20
21 22642 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ขำภู่ 1 17 / 20
22 22645 เด็กหญิงพิมพ์วรัญช์ ชวนชาวนา 2 15 / 20
23 22646 เด็กหญิงกัลยรัตน์ อภิชาติ    
24 22656 เด็กหญิงกัญญาณัฐ บุญเรือง 2 18 / 20
25 22690 เด็กหญิงกวินธิดา บุศโต 2 18 / 20
26 22692 เด็กหญิงนภัสวรรณ คงถึง 2 17 / 20
27 22723 เด็กหญิงณฐมน แก้วไวยุทธ 1 16 / 20
28 22724 เด็กหญิงนิชนันท์ ชีพสุมนต์ 1 19 / 20
29 22732 เด็กหญิงเจตสุดา บัวแก้ว 2 17 / 20
30 22764 เด็กหญิงอชิรญา คชาชาญ 1 16 / 20
31 22781 เด็กหญิงกมลฉัตร เกตุดี 1 17 / 20
32 22802 เด็กหญิงชยพร จันทร์งาม 2 16 / 20
33 22803 เด็กหญิงภัทรียา ออมสิน 2 18 / 20
34 22804 เด็กหญิงจิตราภร น่วมวัฒน์ 2 18 / 20
35 22807 เด็กหญิงสมิตา วิชัย 2 17 / 20
36 22814 เด็กหญิงอริสรา คุ้มแสง 1 14 / 20
37 22842 เด็กหญิงมนัสนันท์ อ่อนเพชร    
38 22847 เด็กหญิงธวัลรัตน์ คงมา 2 19 / 20
39 22852 เด็กหญิงนิชาภา มิสภักดิ์ 1 16 / 20
40 22859 เด็กหญิงกรรฑพรรณ เสาวรส 1 15 / 20
41 22860 เด็กหญิงปิยะนันท์ บัวแก้ว 1 20 / 20
42 22861 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ล้อมผล 2 16 / 20
43 23151 เด็กหญิงอนันตยา นุ่มเอี่ยม 2 18 / 20
44 23503 เด็กหญิงปุณณิศา นวนชัยภูมิ 1 19 / 20
45 23523 เด็กหญิงสุชาตา ลองเนียม 2 17 / 20

 

4.2 งานชิ้นที่ 1 scijb007

   รายการแสดงคะแนน เป็นเพียงข้อมูลขั้นต้นสำหรับตรวจสอบชิ้นงานหรือการเข้าทดสอบของนักเรียน การอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบของการตรวจซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของนักเรียนที่จัดส่งมา การยึดคะแนนจะยึดตามคะแนนที่ครูจัดเก็บจริงเป็นสำคัญ

ช่องวันที่ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการบันทึกย่อและการตอบคำถาม 3 ข้อ โดยมีระดับคะแนนดังนี้

 • 2 คะแนน คือ ตอบคำถามครบถ้วน 3 ข้อ มีความถูกต้อง ตรงประเด็น เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
 • 1 คะแนน คือ ตอบคำถามไม่ครบถ้วน 3 ข้อ หรือตอบ 3 ข้อแต่ยังขาดความถูกต้องข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ตรงประเด็นข้อใดข้อหนึ่ง รือคำถามที่ตอบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนข้อใดข้อหนึ่ง

คะแนน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหรือส่งงานผ่านระบบที่ครูกำหนด

รายการคะแนนไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ จะต้องไปรับการตรวจจากครูผู้สอนและนำขึ้นเว็บด้วยมือ ดังนั้นการอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบหรือจำนวนของนักเรียนที่เข้ามาทำ หากยังไม่อัพเดทขอความกรุณากลับเข้ามาเช็คคะแนนอีกครั้งหนึ่งครับ

ารแสดงรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้ตรวจสอบชิ้นงานของตน หากผู้ปกครองท่านใดไม่ประสงค์ให้นำข้อมูลของบุตรหลานตนเองลงเผยแพร่สามารถแจ้งได้ที่เพจศิษย์ครูแชมป์ และงดสอบถามส่วนตัวทุกกรณี

3/8/2564 20.16 น.

scijb007 การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ข้อมูล http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล 21/7/2021 ทดสอบ
1 22626 เด็กชายทักษกร เสมอใจ 2 17 / 20
2 22627 เด็กชายธนโชติ มีแก้ว    
3 22635 เด็กชายธนกฤต วิชณี 2 17 / 20
4 22665 เด็กชายธนภัทร ม่วงแก้ว 1 16 / 20
5 22671 เด็กชายธนวรรธน์ สกลรัตน์    
6 22674 เด็กชายธนกร วิชณี 2 17 / 20
7 22681 เด็กชายณัฐชานนท์ งามนิล 1 15 / 20
8 22706 เด็กชายธนวัฒน์ เงินกลั่น 2 15 / 20
9 22710 เด็กชายณชัย คำธงชัย 2 17 / 20
10 22744 เด็กชายธนภัทร ทิมกล่ำ 1 19 / 20
11 22759 เด็กชายณัฐภัทร นนทะภา 1 17 / 20
12 22784 เด็กชายชุติพนธ์ คงกรุต 1 15 / 20
13 22798 เด็กชายฐปนรรฆ์ สุกิจประภานนท์ 2 18 / 20
14 22822 เด็กชายทศพิธ อรรณพ ณ อยุธยา 1 16 / 20
15 22832 เด็กชายณัฐดนัย ภิญโญยิ่ง 1 14 / 20
16 22835 เด็กชายธนวัฒน์ แก้วดวงเล็ก 2 17 / 20
17 22838 เด็กชายธนวัฒน์ กลิ่นรอด    
18 23148 เด็กชายณัฏฐวรรธน์ พงษ์พานทอง 2 18 / 20
19 23153 เด็กชายเดชาธนัฐ ทองพลี 2 17 / 20
20 23157 เด็กชายชิษณุชา โตกำแพง 1 19 / 20
21 23160 เด็กชายณัฐพัฒน์ มั่นฤทธิ์ 1 18 / 20
22 23819 เด็กชายพีรดนย์ คำมี 2 17 / 20
23 22647 เด็กหญิงธัญญรักษ์ ทัพหน้า 2 16 / 20
24 22648 เด็กหญิงณัฐณิชา แห่งสันเทียะ 1 17 / 20
25 22649 เด็กหญิงณัฐกาญจน์ แสงบุญ 1 18 / 20
26 22654 เด็กหญิงนันทพัทธ์ น่วมบาง 2 18 / 20
27 22655 เด็กหญิงนพภัสสร เมฆอับ 1 15 / 20
28 22657 เด็กหญิงธีริศรา มากชุ่ม 1 16 / 20
29 22689 เด็กหญิงณัฐชา พิริยะประไพพันธุ์ 2 20 / 20
30 22730 เด็กหญิงฐิติชญา อิ่มสะอาด 1 19 / 20
31 22731 เด็กหญิงณภัทร ผ่องนาค 2 18 / 20
32 22740 เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พ่วงรอด 2 18 / 20
33 22769 เด็กหญิงธนันพัชญ์ พุ่มคำ 1 17 / 20
34 22772 เด็กหญิงธนัชพร นิลอนันต์ 2 18 / 20
35 22775 เด็กหญิงธัญพิชชา โคกทับทิม 2 17 / 20
36 22806 เด็กหญิงนภัสสร หมอนคำ 2 19 / 20
37 22809 เด็กหญิงธัญญรัตน์ นุชท่าโพ 2 17 / 20
38 22815 เด็กหญิงณัฐธิดา บุญแรง    
39 22816 เด็กหญิงณัฐพร สนสาย    
40 22845 เด็กหญิงธนภรณ์ คุ้มครุฑ 1 17 / 20
41 22850 เด็กหญิงนลินทิพย์ ประชายุ่น 1 18 / 20
42 23161 เด็กหญิงณัฐฐชญา เจิมจุ้ย 1 15 / 20
43 23496 เด็กหญิงณัชชา เหลี่ยมแฉ่ง 2 18 / 20
44 23499 เด็กหญิงธีร์จุฑา คงธนศุภกร 1 19 / 20
45 23820 เด็กหญิงพิชญ์สินี ทองแฟง 2 15 / 20
4.1 งานชิ้นที่ 1 scijb007

   รายการแสดงคะแนน เป็นเพียงข้อมูลขั้นต้นสำหรับตรวจสอบชิ้นงานหรือการเข้าทดสอบของนักเรียน การอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบของการตรวจซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปริมาณงานของนักเรียนที่จัดส่งมา การยึดคะแนนจะยึดตามคะแนนที่ครูจัดเก็บจริงเป็นสำคัญ

ช่องวันที่ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการบันทึกย่อและการตอบคำถาม 3 ข้อ โดยมีระดับคะแนนดังนี้

 • 2 คะแนน คือ ตอบคำถามครบถ้วน 3 ข้อ มีความถูกต้อง ตรงประเด็น เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียน
 • 1 คะแนน คือ ตอบคำถามไม่ครบถ้วน 3 ข้อ หรือตอบ 3 ข้อแต่ยังขาดความถูกต้องข้อใดข้อหนึ่ง หรือไม่ตรงประเด็นข้อใดข้อหนึ่ง รือคำถามที่ตอบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนข้อใดข้อหนึ่ง

คะแนน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบหรือส่งงานผ่านระบบที่ครูกำหนด

รายการคะแนนไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ จะต้องไปรับการตรวจจากครูผู้สอนและนำขึ้นเว็บด้วยมือ ดังนั้นการอัพเดทข้อมูลจะเป็นไปตามวงรอบหรือจำนวนของนักเรียนที่เข้ามาทำ หากยังไม่อัพเดทขอความกรุณากลับเข้ามาเช็คคะแนนอีกครั้งหนึ่งครับ

ารแสดงรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้ตรวจสอบชิ้นงานของตน หากผู้ปกครองท่านใดไม่ประสงค์ให้นำข้อมูลของบุตรหลานตนเองลงเผยแพร่สามารถแจ้งได้ที่เพจศิษย์ครูแชมป์ และงดสอบถามส่วนตัวทุกกรณี

28/7/2564 11.52 น.

scijb007 การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ข้อมูล http://www.kruchamp.com/index.php/2013-10-08-12-26-28/316-scijb007
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ – สกุล 21/7/2021 ทดสอบ
1 22592 เด็กชายภณธกฤช นวลเสน่ห์ 1 19 / 20
2 22593 เด็กชายณัฐวัฒน์ นาคเจือทอง 2 18 / 20
3 22594 เด็กชายธนาวุฒิ เกตุปั้น 2 19 / 20
4 22595 เด็กชายกิตรวิทธ์ สุวรรณราช 2 20 / 20
5 22596 เด็กชายกรวิชญ์ เจียงผู่ 1 17 / 20
6 22598 เด็กชายภูพิรัญณ์ กังเศรษฐิณาธร 2 20 / 20
7 22599 เด็กชายอัฑฒวีร์ ฮ้อธิวงศ์ 2 19 / 20
8 22600 เด็กชายจิรดนัย ฉ่ำไกร 2 16 / 20
9 22601 เด็กชายพชรดนย์ จันทร์สุข 1 15 / 20
10 22602 เด็กชายบูรณ์พิภพ บุญชัชวาลวงศ์ 1 19 / 20
11 22603 เด็กชายรัชพล ทองรัก 1 20 / 20
12 22604 เด็กชายธนวรรธน์ ศรีลา 2 19 / 20
13 22605 เด็กชายสุวพิชญ์ บางปา 1 19 / 20
14 22606 เด็กชายภัควรรธน์ ธนาสิทธิ์นิติกุล 1 17 / 20
15 23145 เด็กชายปัณณ์ สรสิ 2 19 / 20
16 22607 เด็กหญิงพลอยภัสสร โพธินันท์ 2 18 / 20
17 22608 เด็กหญิงพิชญ์ดาพัทธ์ คำสายใย 1 20 / 20
18 22609 เด็กหญิงธนัชชา เล็กพันธ์ 2 16 / 20
19 22610 เด็กหญิงกนกดารินทร์ สังข์ทอง 2 17 / 20
20 22611 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ คุ้มรักษ์ 2 17 / 20
21 22612 เด็กหญิงภัณฑิรา มณีสาร 2 19 / 20
22 22613 เด็กหญิงปานมาดา วิบูลย์ธัญญ์ 2 20 / 20
23 22614 เด็กหญิงมีลักษณ์ คำเงิน 2 18 / 20
24 22615 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์ บุญช่วยชู 2 15 / 20
25 22616 เด็กหญิงพิชญาภัค บุญลอย 2 19 / 20
26 22617 เด็กหญิงนาราชา สถาวรวณิช 1 17 / 20
27 22618 เด็กหญิงรุจิราพร โตพุ่ม 1 16 / 20
28 22619 เด็กหญิงณิตานันธ์ โพธิ์เงิน 2 18 / 20
29 22620 เด็กหญิงธัญณิชา กุคำอู่ 2 19 / 20
30 23146 เด็กหญิงอรณัชชา ตันมาดี 1 18 / 20
31 23495 เด็กหญิงโตชิน พรหมมา 1 17 / 20
รายการชิ้นงาน

รายการชิ้นงานเรียงตามลำดับก่อนหลัง

สามารถดูข้อมูลล่าสุดได้ที่ https://bit.ly/jbsci2021

แนะนำส่วนต่างๆของเว็บ

แนะนำองค์ประกอบ bit.ly/jbsci2021

แนะนำการดูคะแนนวิทย์ ป.4

แนะนำนัดหมายและการเรียนรู้

แนะนำบันทึกย่อ