รายการบันทึกการส่งสมุดและแบบฝึกหัด

โดยครูเป็นผู้บันทึกข้อมูลจากเล่มที่ได้รับแล้ว การอัพเดทจะมีเป็นวงรอบ

 

    สมุดวิทย์ หมายถึง สมุดบันทึกรายวิชาวิทยาศาสตร์ โดยสมุดระบุข้อมูลชื่อ - สกุล ชั้น เลขที่ ของนักเรียน โดยระบุข้อมูลตามที่แจ้งในใบปิดปกหรือการสอนตามคลิป

    แบบฝึกหัด หมายถึง เล่มแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ เล่ม 1 โดยระบุข้อมูลชื่อ - สกุล ชั้น เลขที่ ของนักเรียน *ระวังหยิดผิดส่งเล่มหนังสือมา

    เมื่อครูได้นำสมุดและแบบฝึกของนักเรียนมาเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจ ครูจะทำเครื่องหมายเพื่อให้ทราบว่าได้เล่มจากการส่งแล้ว การอัพเดทจะเป็นรอบๆไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ


 

 

 counter