Search for:
รายการชิ้นงานบทที่ 3

รายการชิ้นงานบทที่ 2 เรียงตามลำดับในหน้านี้ดังนี้

บันทึกย่อบทที่ 2 t2l2

คำถามบทที่ 2 t2q2

แบบฝึกหัดบทที่ 2 t2w2

แบบทดสอบท้ายบทที่ 2 t2e2

หมวดหมู่งาน
บันทึกย่อ
คะแนนเต็ม

วันละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

หมายเหตุ

คะแนนจะถูกรวมและสรุปในวันที่สอบท้ายบท หากต้องการแก้ไขในกรณี “ข” ให้ดำเนินการก่อนวันสอบ

 

 

หมวดหมู่งาน
คำถาม 2 ข้อ บทที่ 2 เขียนในสมุด
คะแนนเต็ม

10 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.2 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.3 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.4 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.5 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.6 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3
4.7 ก่อนสอบท้ายบทที่ 3

หมายเหตุ

คำถาม 2 ข้อในสมุด ข้อละ 5 คะแนน โดยมีหัวข้อโดยสังเขปคือ

1. ดวงจันทร์ขึ้นและตกช้าลงวันละกี่นาที

2. ทำไมเราจึงเห็นดวงจันทร์ด้านเดียว

หากนักเรียนทำหายหรือไม่ได้จด ให้จดข้อมูลโจทย์จากเพื่อนเพื่อฝึกความรับผิดชอบ

**มีคะแนนพิเศษแต่งนิทานเกี่ยวกับดวงจันทร์ 8 – 10 บรรทัด เขียนด้วยมือลงในกระดาษ หมดเขตส่ง 20 ม.ค. 66 เวลา 15.30 น.

หมวดหมู่งาน
แบบฝึกหัดบทที่ 3
คะแนนเต็ม

หน้าละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 หน้า
4.2 หน้า
4.3 หน้า
4.4 หน้า
4.5 หน้า
4.6 หน้า
4.7 หน้า

หมายเหตุ

การสั่งงานจะทำไปพร้อมกับกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจะเหลือให้นักเรียนทำบางส่วน กำหนดส่งจะเป็น T+2 (เช่น เรียนวันจันทร์ให้ส่งวันพุธ) เพื่อจะต้องเว้นระยะให้ครูตรวจก่อนเรียนในครั้งต่อไปทั้ง 299 เล่ม

สำหรับนักเรียนที่ส่งก่อนกำหนด เช่น กำหนดส่งวันพุธแต่นักเรียนส่งวันอังคาร นักเรียนจะได้คะแนนเพิ่มอีกหน้าละ +1 คะแนน

คะแนนจะรวมลงแฟ้มในวันที่สอบท้ายบท หากส่งหลังจากสอบท้ายบทคะแนนจะลดลงเพื่อความยุติธรรมตามที่ตกลงไว้เพื่อฝึกความรับผิดชอบ

ในบทนี้มีวันหยุดไม่ตรงกันระหว่างห้อง
ดังนั้นให้ตรวจสอบว่าหน้าดังกล่าวทำครบหรือไม่

หมวดหมู่งาน
แบบทดสอบท้ายบทที่ 3
คะแนนเต็ม

20 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 รอสอบ
4.2  รอสอบ
4.3 รอสอบ
4.4  รอสอบ
4.5  รอสอบ
4.6  รอสอบ
4.7 รอสอบ

หมายเหตุ

การทดสอบมี 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นปรนัยเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นอัตนัย

การทดสอบสอบได้เพียงครั้งเดียว คะแนนที่ได้จะถูกนำไปคำนวณตามข้อตกลงที่แจ้งไว้ในภาคเรียนที่ 1

นักเรียนที่ขึ้นรอสอบให้รีบมาติดต่อขอสอบกับครูแชมป์หรือครูแตงโมครับ จากนั้นให้รอตรวจและรออัพเดท

ข้อมูลเพิ่มเติม/คำถามที่มักพบบ่อย

บันทึกของครู แฟ้มสะสมผลงานครู

รายการชิ้นงานบทที่ 2

รายการชิ้นงานบทที่ 2 เรียงตามลำดับในหน้านี้ดังนี้

บันทึกย่อบทที่ 2 t2l2

คำถามบทที่ 2 t2q2

แบบฝึกหัดบทที่ 2 t2w2

แบบทดสอบท้ายบทที่ 2 t2e2

หมวดหมู่งาน
บันทึกย่อ
คะแนนเต็ม

วันละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

หมายเหตุ

คะแนนจะถูกรวมและสรุปในวันที่สอบท้ายบท หากต้องการแก้ไขในกรณี “ข” ให้ดำเนินการก่อนวันสอบ

 

 

หมวดหมู่งาน
คำถาม 2 ข้อ บทที่ 2 เขียนในสมุด
คะแนนเต็ม

10 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.2 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.3 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.4 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.5 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.6 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2
4.7 ก่อนสอบท้ายบทที่ 2

หมายเหตุ

คำถาม 2 ข้อในสมุด ข้อละ 5 คะแนน โดยมีหัวข้อโดยสังเขปคือ

1. สมบัติของสาร 2. สูตรทางเคมีของตด

หากนักเรียนทำหายหรือไม่ได้จด ให้จดข้อมูลโจทย์จากเพื่อนเพื่อฝึกความรับผิดชอบ

หมวดหมู่งาน
แบบฝึกหัดบทที่ 2
คะแนนเต็ม

หน้าละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 หน้า 34 – 49 , 51 – 68
4.2 หน้า 34 – 49 , 51 – 68
4.3 หน้า 34 – 49 , 51 – 68
4.4 หน้า 34 – 49 , 51 – 68
4.5 หน้า 34 – 49 , 51 – 68
4.6 หน้า 34 – 49 , 51 – 68
4.7 หน้า 34 – 49 , 51 – 68

หมายเหตุ

การสั่งงานจะทำไปพร้อมกับกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจะเหลือให้นักเรียนทำบางส่วน กำหนดส่งจะเป็น T+2 (เช่น เรียนวันจันทร์ให้ส่งวันพุธ) เพื่อจะต้องเว้นระยะให้ครูตรวจก่อนเรียนในครั้งต่อไปทั้ง 299 เล่ม

สำหรับนักเรียนที่ส่งก่อนกำหนด เช่น กำหนดส่งวันพุธแต่นักเรียนส่งวันอังคาร นักเรียนจะได้คะแนนเพิ่มอีกหน้าละ +1 คะแนน

คะแนนจะรวมลงแฟ้มในวันที่สอบท้ายบท หากส่งหลังจากสอบท้ายบทคะแนนจะลดลงเพื่อความยุติธรรมตามที่ตกลงไว้เพื่อฝึกความรับผิดชอบ

ในบทนี้มีวันหยุดไม่ตรงกันระหว่างห้อง ดังนั้นให้ตรวจสอบว่าหน้าดังกล่าวทำครบหรือไม่

หมวดหมู่งาน
แบบทดสอบท้ายบทที่ 2
คะแนนเต็ม

20 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 รอสอบ
4.2 สอบแล้ว
4.3 รอสอบ
4.4 สอบแล้ว
4.5 สอบแล้ว
4.6 สอบแล้ว
4.7 รอสอบ

หมายเหตุ

การทดสอบมี 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นปรนัยเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นอัตนัย

การทดสอบสอบได้เพียงครั้งเดียว คะแนนที่ได้จะถูกนำไปคำนวณตามข้อตกลงที่แจ้งไว้ในภาคเรียนที่ 1

นักเรียนที่ขึ้นรอสอบให้รีบมาติดต่อขอสอบกับครูแชมป์หรือครูแตงโมครับ จากนั้นให้รอตรวจและรออัพเดท

ข้อมูลเพิ่มเติม/คำถามที่มักพบบ่อย

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

 

แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
คะแนนเต็ม

25 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 สอบแล้ว
4.2 สอบแล้ว
4.3 สอบแล้ว
4.4 สอบแล้ว
4.5 สอบแล้ว
4.6 สอบแล้ว
4.7 สอบแล้ว

หมายเหตุ

การทดสอบมี 2 ตอน โดยตอนที่ 1 เป็นปรนัยเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็นอัตนัย

การทดสอบสอบได้เพียงครั้งเดียว คะแนนที่ได้จะถูกนำไปคำนวณตามข้อตกลงที่แจ้งไว้ในภาคเรียนที่ 1

นักเรียนที่ขึ้นรอสอบให้รีบมาติดต่อขอสอบกับครูแชมป์หรือครูแตงโมครับ จากนั้นให้รอตรวจและรออัพเดท

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

แบบฝึกหัดบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
แบบฝึกหัดบทที่ 1
คะแนนเต็ม

หน้าละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.2 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.3 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.4 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.5 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.6 หน้า 4/5-14/15-20/21-26
4.7 หน้า 4/5-14/15-20/21-26

หมายเหตุ

การสั่งงานจะทำไปพร้อมกับกิจกรรมในชั้นเรียนโดยจะเหลือให้นักเรียนทำบางส่วน กำหนดส่งจะเป็น T+2 (เช่น เรียนวันจันทร์ให้ส่งวันพุธ) เพื่อจะต้องเว้นระยะให้ครูตรวจก่อนเรียนในครั้งต่อไปทั้ง 299 เล่ม

สำหรับนักเรียนที่ส่งก่อนกำหนด เช่น กำหนดส่งวันพุธแต่นักเรียนส่งวันอังคาร นักเรียนจะได้คะแนนเพิ่มอีกหน้าละ +1 คะแนน

คะแนนจะรวมลงแฟ้มในวันที่สอบท้ายบท หากส่งหลังจากสอบท้ายบทคะแนนจะลดลงเพื่อความยุติธรรมตามที่ตกลงไว้เพื่อฝึกความรับผิดชอบ

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

คำถามบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
คำถาม 2 ข้อ บทที่ 1 เขียนในสมุด
คะแนนเต็ม

10 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 24 พ.ย.)
4.2 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 25 พ.ย.)
4.3 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 28 พ.ย.)
4.4 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 24 พ.ย.)
4.5 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 23 พ.ย.)
4.6 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 22 พ.ย.)
4.7 ก่อนสอบท้ายบทที่ 1 (ประมาณ 28 พ.ย.)

หมายเหตุ

คำถาม 2 ข้อในสมุด ข้อละ 5 คะแนน โดยมีหัวข้อโดยสังเขปคือ

1. วัตถุกับวัสดุ

2. สมบัติของวัสดุ (5 หัวข้อย่อย)

หากนักเรียนทำหายหรือไม่ได้จด ให้จดข้อมูลโจทย์จากเพื่อนเพื่อฝึกความรับผิดชอบ

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

บันทึกย่อบทที่ 1
หมวดหมู่งาน
บันทึกย่อ
คะแนนเต็ม

วันละ 2 คะแนน

กำหนดส่ง/วันที่ลงคะแนน
4.1 3พย/10พย/17พย
4.2 25พย/4พย/11พย/18พย
4.3 31ตค/7พย/14พย/21พย
4.4 3พย/10พย/17พย
4.5 26พย/2พย/9พย/16พย
4.6 25พย/1พย/8พย/15พย
4.7 31ตค/7พย/14พย/21พย

หมายเหตุ

คะแนนจะถูกรวมและสรุปในวันที่สอบท้ายบท หากต้องการแก้ไขในกรณี “ข” ให้ดำเนินการก่อนวันสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม/คำถามที่มักพบบ่อย

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

รายการชิ้นงานภาคเรียนที่ 2 / 2565

รายการชิ้นงาน

 

 

 

 

 

การลงคะแนนในแฟ้มบันทึกและรายงาน

ในการเรียนแต่ละวัน นักเรียนที่ทำตอบคำถาม 3 ข้อและเขียนบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนวันนั้น จะได้คะแนน 2 คะแนนดังภาพ

ในการเรียนแต่ละครั้งนักเรียนจะได้รับการสะสมคะแนน หากทำไม่ครบจะได้ 1 คะแนน และถ้าไม่ทำหรือไม่ยอมส่งจนกระทั้งหมดเวลาเรียนจะได้ ม.

กรณีการบ้าน 2 ข้อ ถ้าตรวจแล้วแต่ยังไม่ได้ปั๊มแดง ให้นักเรียนติดตามมาขอบันทึกลงในแฟ้มเพื่ออัพเดทคะแนน ดังภาพด้านล่าง

กรณีที่ปั๊มแดงแล้ว แสดงว่าคะแนนของนักเรียนได้รับการบันทึกแล้ว

นักเรียนบางคนที่ไม่ได้นำสมุดมา ครูจะตรวจบันทึกย่อและให้คะแนน แต่จะทำเครื่องหมายเป็นเลข 2 หรือ 1 ตัวเล็ก เพื่อให้ผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยว่าทำไมเด็กถึงได้คะแนนน้อยได้ทราบ

สำหรับเล่มแบบฝึกและข้อสอบของนักเรียนครูจะขอนำเก็บไว้เป็นหลักฐาน

การมาขอดูข้อมูล ขอความกรุณาให้นำสมุดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาด้วย รวมไปถึงมาในช่วงเวลาที่ครูไม่ได้สอน (สามารถตรวจสอบตารางจัดการเรียนรู้ของครูได้ที่เพจ ศิษย์ครูแชมป์)

บันทึกของครู  แฟ้มสะสมผลงานครู

รายการโดยย่อของงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายการโดยย่อของคำถามพิเศษของแต่ละบท

การบ้านวิทย์ในสมุด
บทที่1
1.ชื่อครูแชมป์
2. 13 ทักษะ
3.พืชและสัตว์
4.สมการ

บทที่ 2

  1. ตัวอย่างดอกไม้
  2. ทดสอบแป้ง

บทที่ 3

  1. มวลและน้ำหนัก
  2. ค่าแรงโน้มถ่วง

บทที่ 4

  1. แสงเดินทาง
  2. ตัวอย่างตัวกลางแสง

หัวข้อดังกล่าวเป็นหัวข้อโดยย่อ หัวข้อเต็มนักเรียนได้จดลงในสมุดวิทยาศาสตร์แล้ว การสั่งงานจะสั่งล่วงหน้าของการเรียนในเนื้อหาของบทถัดไป

สำหรับนักเรียนที่ทำหายหรือไม่ได้จด สามารถยืมของเพื่อนเพื่อจดและส่งตามกำหนด

รายการแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์

บทที่ 1 หน้าที่ 4 – 55
บทที่2 หน้า 56 – 83
บทที่ 3 หน้า 90 -105
บทที่ 4 หน้า 110 – 116

การลงคะแนนในแฟ้มบันทึกและรายงาน

ในการเรียนแต่ละวัน นักเรียนที่ทำตอบคำถาม 3 ข้อและเขียนบันทึกย่อเนื้อหาที่เรียนวันนั้น จะได้คะแนน 2 คะแนนดังภาพ

ในการเรียนแต่ละครั้งนักเรียนจะได้รับการสะสมคะแนน หากทำไม่ครบจะได้ 1 คะแนน และถ้าไม่ทำหรือไม่ยอมส่งจนกระทั้งหมดเวลาเรียนจะได้ ม.

กรณีการบ้าน 2 ข้อ ถ้าตรวจแล้วแต่ยังไม่ได้ปั๊มแดง ให้นักเรียนติดตามมาขอบันทึกลงในแฟ้มเพื่ออัพเดทคะแนน ดังภาพด้านล่าง

กรณีที่ปั๊มแดงแล้ว แสดงว่าคะแนนของนักเรียนได้รับการบันทึกแล้ว
นักเรียนบางคนที่ไม่ได้นำสมุดมา ครูจะตรวจบันทึกย่อและให้คะแนน แต่จะทำเครื่องหมายเป็นเลข 2 หรือ 1 ตัวเล็ก เพื่อให้ผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยว่าทำไมเด็กถึงได้คะแนนน้อยได้ทราบ

สำหรับเล่มแบบฝึกและข้อสอบของนักเรียนครูจะขอนำเก็บไว้เป็นหลักฐาน

การมาขอดูข้อมูล ขอความกรุณาให้นำสมุดวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมาด้วย รวมไปถึงมาในช่วงเวลาที่ครูไม่ได้สอน (สามารถตรวจสอบตารางจัดการเรียนรู้ของครูได้ที่เพจ ศิษย์ครูแชมป์)

เรียนล่วงหน้า ป.5 เทอม 1

ตารางเวลาเรียน

เรียนวันที่ 1 – 10 เมษายน 2565 (10 วัน)

  • – 09.00 – 10.30 น. วิชาคณิตศาสตร์
  • – 10.30 – 12.00 น. วิชาวิทยาศาสตร์
  • – 13.00 – 14.30 น. วิชาภาษาไทย

*หมายเหตุ* อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาเรียนในบางวัน โดยมีตารางเรียนดังนี้

ตารางเรียน สอบถามเพิ่มเติม 0839197964

ช่องทางการเข้าเรียน

เข้าเรียนผ่าน google meet

ทบทวนเนื้อหา

วันที่ 1 เมษายน 2565

วันที่ 2 เมษายน 2565

วันที่ 3 เมษายน 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565

วันที่ 5 เมษายน 2565

วันที่ 6 เมษายน 2565

วันที่ 7 เมษายน 2565

วันที่ 8 เมษายน 2565

วันที่ 9 เมษายน 2565

วันที่ 10 เมษายน 2565

สนใจเรียนรู้แบบออนไลน์(บันทึก vdo การสอน) สามารถติดต่อครูอรได้ครับ 083 – 919 – 7964

เรียนล่วงหน้าเนื้อหา ป.5 เทอม 1
ข้อมูลนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าทำแบบทดสอบทบทวน

รายชื่อนักเรียนที่บันทึกจากระบบ แสดงผู้ที่ยังไม่ได้เข้าทำแบบทดสอบทบทวนเรียงตามห้อง

ข้อมูลวันที่ 5 ต.ค. 64 เวลา 05.56 น.

หากมีรายชื่อให้เข้าทำตามลิงก์ที่ระบุไว้ แบบทดสอบสามารถทำได้เพียงครั้งเดียว

สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อแต่เคยได้ทำแล้ว (ดูจากระบบดูคะแนนแล้วมีชื่อขึ้น http://data.kruchamp.com/) ครูจะยึดข้อมูลที่มีคะแนน แต่ถ้าเคยทำแต่ยังไม่มีคะแนนขึ้นให้เข้าทำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ข้อมูลเข้าระบบ สามารถทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนได้

หากทำแล้วไม่ต้องแคปหน้าจอส่งครู แต่สามารถตรวจสอบได้ว่าได้คะแนนสอบเท่าไร (อัตโนมัติ) ส่วนคะแนนบันทึกย่อในเว็บต้องรอครูผู้สอนเข้าตรวจและกรอกข้อมูล

ชิ้นงานและ link จะอยู่ในกรอบสีเขียว

เมื่อทำเสร็จแล้วดูได้ที่ link ในกรอบสีเหลืองด้านล่างของรายชื่อนั้นๆก่อนขึ้นกรอบเขียวใหม่

งาน scijb007_การแบ่งกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ทำที่ https://forms.gle/9px1xgQ5LEdGuqoW6

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci007.htm


scijb008_การแบ่งสัตว์มีกระดูกสันหลัง
ทำที่ https://forms.gle/1ZmDeixuCJv4Y13u7

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci008.htm


scijb010_กระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงและดอก
ทำที่ https://forms.gle/HjqWsjShGip5jTwB8

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci010.htm


scijb11_แบบทดสอบดอก
เข้าทำที่ https://forms.gle/pfmJjUHWVyEpu8Ug9

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci011a.htm


scijb012_มวลและน้ำหนัก1
เข้าทำที่ https://forms.gle/GTtXvnnqKhjxRhSH7

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci012.htm


scijb013_มวลและน้ำหนัก2
เข้าทำที่ https://forms.gle/ohdxYhX7L7YziStRA

ทำเสร็จแล้ว ดูรายชื่อที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci013.htm


scijb014_ตัวกลางแสง
เข้าทำที่ https://forms.gle/4izenEQ59EBq4g3V9

ทำเสร็จแล้วเข้าดูที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci014.htm


แบบทดสอบครูพลช
เข้าทำที่ https://forms.gle/WK1GFhdEJTq9w7o58

ทำเสร็จแล้วเข้าดูที่ http://data.kruchamp.com/s/sum/showsci011b.htm